قسم به عصر  که انسان همه در خسارت و زیان است مگر انان که به خدا ایمان اورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند
آیات 1و 2 و 3 سوره ی عصر
در این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت است
انشا الله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات