ای رسول ما غم مدار که) ما تورا به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم
آیه ی 1 سوره ی فتح
در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است
انشاء الله خوب است 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات