نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   در این عمل پیشقدم نشو.  
سوره:   نساء  
آیه:   92  
صفحه:   93 
 
 
سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4

استخاره

پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات