نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   اگر برای ازدواج باشد خیر است.  
سوره:   ممتحنه  
آیه:   12  
صفحه:   551 
 
 

سوره الصف مشتمل بر 14 آیه - سوره شماره 61

استخاره

پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات