نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   همانا در آن قدرت و پیروزی است.  
سوره:   توبه  
آیه:   14  
صفحه:   189 
 
 

سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات