نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   اقدام به این عمل بسیار خوب است.  
سوره:   کهف  
آیه:   46  
صفحه:   299 
 
 

سوره الکهف مشتمل بر 110 آیه - سوره شماره 18

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات