نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   پس در آن تاکید بر تهی از این عمل است.  
سوره:   عنکبوت  
آیه:   53  
صفحه:   403 
 
 

سوره العنکبوت مشتمل بر 69 آیه - سوره شماره 29

استخاره

پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات