سرگرمیفال چوب فال ابجد

فال چوب فال ابجد > صفحه 4

د د آ

د د آ

د د آ طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی . و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو
د ب د

د ب د

د ب د  طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان . سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد . اگر قص
د ب ب

د ب ب

د ب ب  نیت خوبی کردی قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی ، به زودی از رنج و غم رهایی می یابی . عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگوی
د آ ب

د آ ب

د آ ب  در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن . اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است . باید صبر کنی تا گره کارت باز شو
ب ج ب

ب ج ب

ب ج ب این نیتی که کرده ای خوب است دو ر کارت گشایش دیده میشود . به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند . اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بد
آ ج ب

آ ج ب

آ ج ب  با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود . اگر با کسی منازعه و دعوا دار
ج ب آ

ج ب آ

ج ب آ  طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی ت. غییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نکن .
د ب آ

د ب آ

د ب آ  طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی . اگر قصد سفر و یا انجام
ب ج ج

ب ج ج

ب ج ج  از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری .
آ د ج

آ د ج

آ د ج طالعت خوب است اما از نیتسی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود . از بدیها پرهیز کن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که
د آ ج

د آ ج

د آ ج طالع نیکی داری کارت به زودی بالا میگیرد  و به توفیقاتی دست پیدا میکنی اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو میرسد اگر گم شده ای داری آن
د آ آ

د آ آ

د آ آ آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری د
ب ج آ

ب ج آ

ب ج آ این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود . پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن اگر دیگران با تو موافق نیستند . تو دلتنگی مکن و خویشتندار
آ ج د

آ ج د

آ ج د هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی . به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، مو
ب ج د

ب ج د

ب ج د طالعت نیک است و نیتت بر آورده می شود  رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با ت
پربازدیدها
تبلیغات