سرگرمیفال چوب فال ابجد

فال چوب فال ابجد

فال ابجد یا چوب,فال ابجد ازدواج,فال ابجد با اسم,فال ابجد چوب,فال ابجد صغیر,فال ابجد انلاین,فال ابجد محشر,فال ابجدی,فال ابجد اصلی,فال ابجد و فال چوب,فال چوب محشر,فال چوب یا ابجد,فال چوب کبریت

فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند. برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بکشید سپس ذهن و فکرتان را به انچه که مایلید متمرکز کرده و نیت کنید.آنگاه کلیک کنید و این عمل را سه بار تکرار کرده و حرف به دست آمده از هر بار را کنار هم بنویسید سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید

برای گرفتن فال چوب: سه بار کلیک کنید و هر بار نتیجه را یادداشت کنید در نتیجه شما سه حرف خواهید داشت که ترتیب آن از راست به چپ است سپس نتیجه فال خود را از جدول زیر پیدا کرده و روی آن کلیک کنید دقت داشته باشید که هر بار یکی از چهار حرف - ا ، ب ، ج ، د ، می آید و به همین دلیل به آن فال ابجد نیز می گویند

براي گرفتن فال چوب


نتيجه ي كليك :

به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم


نتيجه ي كليك :

آ د ب

آ ب د

آ ب ب

آ ب ج

آ د آ

آ ج آ

آ ب آ

آ ‌آ ‌د

آ آ ج

آ آ ب

آ‌‌ آ ‌آ‌

ب آ ج

ب د ب

ب د د

ب آ د

ب د آ

ب آ آ

ب آ ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب آ

ب ب ب

ج د د

ج ب د

ج آ ب

ج ب ج

ج ا ج

ج د آ

ج ج د

ج ج ب

ج ج آ

ج ب ب

ج د ب

ج د ج

د ج د

د ج ب

د ج آ

ج آ‌ د

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د آ

د ب د

د ب ب

د آ ب

ب ج ب

آ ج ب

ج ب آ

د ب آ

ب ج ج آ ج ج آ د د ج ج ج

د آ د

ب د ج آ د ج د آ آ

د آ ج

ب ج آ

آ ج د ب ج د د د ج ج آ ‌آ
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات