مفاهیم مختلف عشق را می دانی؟

آکاایران: مفاهیم مختلف عشق را می دانی؟

آکاایران: از دیرباز بشر به پدیده عشق علاقه مند بوده است اما تـا امـروز تعریف

 دقیق و فراگیری از عشق که بتــوانـد هـمه را قانع سازد ارایه نگردیده

است.

برخی معـتقدنـد کـه بـطـور غریزی عشق را می شناسند بنابراین اصلا

زحمت تعریف کـردن آن را بـه خـود نـمی دهــنـد. امـا درسـالـهـای اخـیـر

دانشمندان تـحـقـیـقـات گـسترده ای درباره عشق صورت داده و به یافته

های بسیار جالبی نیز دست یافتـه انـد. از جمله آنها مـیـتـوان به فرضیه:

”مثلث عشق” اشاره کـرد. این فرضیه عشق را به سه مولفه تقسیم

بندی مـیـکنـد: صمیمیت، شهوت(هوس) و تعهد شما چگونه هستید.

منبع :

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات