اس ام اس های خنده دار

 

 

خدا شونه هامون رو فقط برای اینکه کوله بار غممون رو روش بذاریم نیافریده

آفریده که بعضی وقتها بندازیشمون بالا و بگیم :

"به من چه !"

 

**************************************

 

یا رب ز کرم جزای نیکی بفرست

ماشین و آپارتمان شیکی بفرست

من میل به تک خوری ندارم، لطفا"

از این دم بخت ها شریکی بفرست

 

**************************************

 

چشماتو نگاه کردم تمام آفرینش خدا رو توش دیدم

لوس نشو تو چشات خودمو دیدم !

 

**************************************

 

( د U سT د A ر M )

مدل جدیدش هست !

قبلیا خیلی تکراری شده بود !

 

**************************************

 

شعر جدید سعدی پس از حذف یارانه ها :

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو تانی لقمه نانی به کف آری و سریعا بخوریش!

 

**************************************

 

یارو تو جنگل داشته راه میرفته لاشه یه روباه رو میبینه رو زمین میگه :

وای خوب شد مرده و الا گولم میزد !

 

**************************************

 

به دلیل گرانی نان

بازی نون بیار کباب ببر

غیر قانونی اعلام شد!

 

**************************************

 

بازی قدیمی و پر طرفدار « نون بیار کباب ببر »

به دلیل تعارض با واقعیت موجود در جامعه و تخیلی بودن آن از جمع بازی ها حذف و بازی

« چندین سیخ کباب بیار تا بتونی لقمه نونی ببری » جایگزین آن شد !

 

**************************************

 

این یکی اس ام اس نیست ! :

روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند

ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد

یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید

دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود

مرد اول به دومی گفت : قرار نیست از شیر سریعتر بدوم

کافیست از تو سریعتر بدوم

و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت!

منبع:mob.ir

اس ام اس, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس عاشقانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس باحال' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>اس ام اس باحال</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس جوک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس سرکاری' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2013212103319.html'>اس ام اس سرکاری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تولد' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831184943.html'>اس ام اس تولد</a></strong>, اس ام اس رایگان, اس ام اس جدیدعشقولانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس عاشقانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تولد' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831184943.html'>اس ام اس تولد</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خفن' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20176221591618199.html'>اس ام اس خفن</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس باحال' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>اس ام اس باحال</a></strong>, اسام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس سرکاری' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20+18%20/'>اس سرکاری</a></strong> اس ام اس, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس عاشقانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس جدید' href='http://fun.akaup.com/sms/'>اس ام اس جدید</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس باحال' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20-%D8%A2%DA%A9%D8%A7/'>اس ام اس باحال</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس جوک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس سرکاری' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2013212103319.html'>اس ام اس سرکاری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس تولد' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/2014831184943.html'>اس ام اس تولد</a></strong>, اس ام اس رایگان, اس ام اس جدیدعشقولانه, اس ام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس عاشقانه' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/love-sms.html'>اس عاشقانه</a></strong>, اس ام اس تولد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خفن' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20176221591618199.html'>اس ام اس خفن</a></strong>, اس ام اس باحال, اسام <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس سرکاری' href='http://fun.akaup.com/sms/tag/%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20+18%20/'>اس سرکاری</a></strong>


گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات