خبرگزاری مهر: کوه های "هورنوکال" در شمال کشور آرژانیتن در نزدیکی مرز بولیوی که به عنوان رنگارنگ ترین کوه های جهان شناخته می شوند، بخشی از دره "کوبرادا دی هوماهواکا" به شمار می رود که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. 

,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها


,رنگارنگ ترین کوه‌های جهان‎ +عکس رنگارنگ,کوه,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات