تاپ ناپ: در نگاه اول به تصاویر این آلبوم احتمالا فیر خواهید یرد شاهد عیسهای سیاه و سفید از یی انفجار و یا عیس های اشعه اییس از مغز و یا موارد دیگری هستید. ولی در واقع اینطور نیست. این عیس ها در واقع چیزی نیست جز آتش.

عیاسی به نام فابین اوفنر با استفاده از تینیی عیاسی پر سرعت ، توانسته لحظه آتش گرفتن الیل را در تصویر ثبت یند.

,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز


,عیس های استثنایی از آتش فابین اوفنر,آتش,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات