1 اجاره نشین خوش نشینه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

2 ارزان خری، انبان خری !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

3 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

4 از اونجا مونده، از اینجا رونده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

5 از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

6 از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

7 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

8 از این ستون بآن ستون فرجه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

9 از بی کفنی زنده ایم !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

10 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

11 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

12 از تو حرکت، از خدا برکت .!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

14 از خر افتاده، خرما پیدا کرده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

15 از خرس موئی، غنیمته !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

16 از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

17 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

18 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

19 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

20 از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

21 از شما عباسی، از ما رقاصی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

22 از کوزه همان برون تراود که در اوست ! ( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

23 از کیسه خلیفه می بخشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

24 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

25 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

26 از ماست که بر ماست !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

27 از مال پس است و از جان عاصی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

28 از مردی تا نامردی یک قدم است !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

29 از من بدر، به جوال کاه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

30 از نخورده بگیر، بده به خورده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

31 از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

33 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

34 از یک گل بهار نمیشه !

35 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

36 اسباب خونه به صاحبخونه میره !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

37 اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

38 اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

39 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

40 اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

41 اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

42 استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

43 اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

44 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

45 اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

46 اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

47 اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

48 اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

49 اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

50 اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

51 اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

52 اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

53 اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

54 اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !

55 اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

56 اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

57 اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

58 اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

59 اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

60 اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

61 اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

62 اگه لر ببازار نره بازار میگنده !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

63 اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

64 اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

65 اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

66 اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

67 اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

68 اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

69 اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

70 امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

71 امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

72 انگور خوب، نصیب شغال میشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

73 اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

74 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

75 اول بچش، بعد بگو بی نمکه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

76 اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

77 اول بقالی و ماست ترش فروشی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

78 اول پیاله و بد مستی !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

79 اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

80 ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

81 این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

82 اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

83 این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

84 این قافله تا به حشر لنگه !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

85 اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

86 اینو که زائیدی بزرگ کن !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

87 این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

ضرب المثل های قدیمی و جالب

88 اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

89 اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !!

ضرب المثل های قدیمی و جالب

 

 

 


ضرب المثل, ضرب المثل های, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل انگلیسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل انگلیسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های فارسی</a></strong> ضرب المثل, ضرب المثل های, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل انگلیسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل انگلیسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های فارسی</a></strong>


گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات