آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
یکی از ویژگی های جریان د لسوز کشور این است که فکر می کنی تمام شد ه اند ولی د ر نهایت می بینی هستند و اد امه د ارند ! به طور مثال الان قاعد تا باید د وره د ولت د هم تمام شد ه باشد و د ر د ولت یازد هم باشیم ولی آقای اسحاق جهانگیری می گوید احتمال یک تخلف بزرگ د ر د ولت د هم وجود د ارد . آد م فکر می کند د وستان د ر د ولت د هم موقع رفتن د ولت را گذاشته اند روی اتوپایلوت، خود ش برای خود ش تخلف می کند و بحمد ا... نیازی به حضور شخص نیست. جالب اینجاست که بقیه د لسوزان و د لنگرانان هم از همین خاصیت ماند گاری برخورد ارند . حالا نام نمی بریم ولی همین هفته نامه یالثارات؛ لغو امتیاز شد ه ولی مثل یک مرد د ارد اد امه می د هد . واقعا د رستش هم همین است. فکر کرد ه اید جریان های د لسوز و متعهد اصولگرا هم مثل این نشریات سوسول اصلاح طلبی اند که تا توقیف می شوند مثل انسان های ضعیف سریع عذرخواهی کنند و بگویند «د ستمان خورد » و «حواسمان نبود » و «لطفا برای یک اشتباه صد نفر را بیکار نکنید »؟ خیر! اینها مثل یک مرد بعد از توقیف می ایستند و می گویند : اگه می تونی لغو امتیاز کن! بعد که لغو امتیاز می کنند د وباره می ایستند و می گویند : اگه می تونی نشریه رو جمع کن! بعد که طرف نشریه شان را جمع می کند لبخند ی می زنند و می گویند : حالا اگه می تونی منو بگیر. که خب مسلما این خواسته منطقی ای نیست و شخص مذکور ترجیح می د هد فرار کند و گیم اوور شود . خب این شخص از چه چیزی می ترسد که فرار می کند ؟ موتور که ترس ند ارد . از پایگاه مرد می این جریان می ترسند . می د انند مرد م پشت اینها هستند . حالا من می گویم مرد م خیال نکنید منظورم از این مرد م های سوسول هستند که می روند رای می د هند و کنش مد نی می کنند و کمپین راه می اند ازند . خیر! پشت این جریان، مرد می هستند که نمی توان آنها را کتک زد ! ببینید چقد ر نمی شد کتک شان زد که حتی پلیس هم این را تایید کرد . آن وقت یکسری [...]ِ [...]ِ مولاورد ی صفت می آیند و می گویند اینها پایگاه مرد می ند ارند . این چیه پس؟ چرا این را کورد لان نمی توانند اینها را ببینند ؟ حالا یک انتقاد کوچکی از معاون امور زنان رئیس جمهور شد ه، ببین چه قیامتی به پا کرد ه اند ! انگار به حسن عباسی توهین شد ه. کاری کرد ند که این بند گان خد ا مجبور شد ند د ر شماره بعد از لغو امتیاز بگویند : مولاورد ی بد د هن است! بد د هن است؟ شما فکر کن شوماخر را مجبور کنی با پیکان مسافرکشی کند . مسی را بیاوری ورزشگاه انزلی بهش بگی د ریبل کن. صاد ق زیباکلام را یک هفته ببند ی به تخت، گوشی اش را هم بگیری که نتواند مصاحبه کند . روی جعفر شجونی فیلترینگ هوشمند نصب کنی هی حرف د لش سانسور شود . خب این د رست است ما کاری کنیم که یالثارات از [...] برسد به «بد د هن»؟ ظلم نیست؟ وا... این طور که شما پیش می روید د یگر چیزی از اقتد ار د لسوزان باقی نمی ماند . فرد ا باید آخر مقاله های انتقاد ی شان بنویسند «مولاورد ی خیلی بد ی. د یگه هم اس ام اس ند ه». «اکبر ترکان د یگه هیچ وقتِ هیچ وقت اسم منو نیار»، «بیژن زنگنه د یگه موتورمو نمید م حتی یه د ور باهاش بزنی»، «حسن روحانی قهر قهر تا روز قیامت، بی سواد م خود تی»، «عمو حسین! اینا هی ما رو لغو می کنن. لغوشون کن!»
بنا به گزارش آکاایران : خد ا را چه د ید ید ؟ فرد ا تفنگ آب پاش می گیرند سمت آد م می گویند اگه حرف بزنی خیس ات می کنمااا! همه این کارها را هم این د ولت یازد هم کرد ه. خد ا از سر تقصیراتش نگذرد . هر چی د لسوز و د لنگران بود ه را د ل نازک کرد ه. خد ا به خیر بگذراند .

منبع :

طنز؛ تغییر روش د لنازپسان

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات