آکایران :کوروش کهبازی در روزنانه قانون نوشت:
پسا، برجام و وصف بی مثالَش
بنا به گزارش آکاایران : خد اوند ا نگهد ار از زوالَش
از آن سویَش سکوت و سوی د یگر
بلند است سر صد ا و قیل و قالَش
هنوز آغاز راه است این جوانه
تبرها می رود سوی نهالَش
چه تقد یری است پیش روی برجام
کف د ستان او افتاد ه فالَش
د ر این آغاز اجرایی شد ن ها
ز هر سو می شود زید ی وبالَش!
ببین آن کس که اظهار نظر کرد
چه پایین است اینک سن و سالَش
«چرا برجام و وصف بی مثالَش
فریب و حیله است آن خط و خالَش
اگر تحریم رفت هر نوجوانی
رود د نبال کِیف و عشق و حالَش
شود آزاد موسیقی و آنگاه
فراهم می شود راک و متالَش
از این پس، آن اروپایی شود باز
زبان الکن و بی روح و لالَش
اگر تحریم رفت، آن رهبر غرب
که خب باز است د ائم د ست و بالَش
جوان، آنگاه به جای لقمه نانی
رود د نبال آهو و غزالَش
که می گوید که وضع او شود خوب؟
زیاد می گرد د آن مال و منالَش
و یا که حال ورزش می شود خوب ؟
رود بالاتر آمار مد الَش
نخیرم ! این پسابرجام و برجام
نباشد پیش ما هرگز مجالَش»
شنید ید ؟ گوشه ای از منطق ناب
ز هر سویی بلند است نق و نالَش
اگر د ارید ، یک کم حال و احوال
د هید پاسخ به این چند تا سوالَش
خد ایا کاش چشمم را کنی باز
ببینم بند ه اهد اف زلالَش

پسا، برجام و وصف بی مثالَش
یک آرامش نباشد د ر خیالَش!

منبع :

طنز؛ پسا برجام مون اینا!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات