آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
د ر حالی که کارشناسان وابسته به ارد وگاه غرب و فعالان مغرض سیاسی تسخیر سفارت عربستان را حرکتی هزینه زا اعلام می کنند ، امروز به عینه د اریم برکات این اقد ام خیرخواهانه را مشاهد ه می کنیم. خواستگاری بازیگر زن لبنانی از براد ر عزیزی که پرچم عربستان را از کنسولگری این کشور د ر مشهد پایین کشید ه بود تنها یکی از آثار خیر این حملات به شمار می رود . خانم رعنا هربی ساعتی بعد از انتشار عکس کشید ه شد ن پرچم عربستان به پایین د ر صفحه توییترش نوشت: من این مرد را پید ا می کنم و با او ازد واج می کنم. این یعنی یکی از آثار این حملات «رواج ازد واج آسان د ر منطقه خاورمیانه» بود ه است که متاسفانه رسانه های زنجیره ای و کارگزاران شبکه د اخلی آشوب، از د ید ن آن هراس د ارند . مرد م هم اتفاقا با این آثار مطلوب همراهی کرد ند . مد تی از توئیت رعنا هربی نگذشته بود که مرد م یاا... گویان وارد صفحه این خواهر گرامی شد ند و نهایت تلاش خود را برای سر گرفتن این وصلت انجام د اد ند . یک سری از پسره تعریف می کرد ند و ضمانت می د اد ند ، یک سری عکس لباس عروس نشان می د اد ند که ببینند کد ام را می پسند د که زود تر سفارش بد هند ، د وستان عزیزی هم بود ه اند حد ود د ه بیست نفر از براد ران عزیزمان که نوشتند : «اونی که پرچمو کشید پایین من بود م!» که جا د ارد از این عزیزان هم تشکر کنیم، به هرحال نیت شان خیر بود . د ر این میان نباید از اید ه خلاقانه خود خانم هربی هم گذشت. واقعا هیچ چیز جز این توئیت نمی توانست باعث افزایش انگیزه جوانان برای تسخیر سفارت های بعد ی شود . خبر موثق د اریم که از د یروز بسیاری از جوانان تحقیق و جست وجو کرد ند که اسکارلت ژوهانسون و جنیفر لارنس از کد ام کشورها بد شان می آید ، کشورهای مورد نظر را پید ا کرد ند و یکی یکی پرچم هایشان را پایین کشید ند و عکس گرفتند و به صورت د ایرکت برای این بزرگواران فرستاد ند . به مد ت 24 ساعت هم خیره به صفحه مانیتور نشسته بود ند و هی refresh می کرد ند که ببینند مثلا جنیفر لارنس به طور مثال کی می نویسد I will find you and I will marry you! Mosayyeb! ... بله عرض می کرد یم. هموطنان عزیز ما با یورش به صفحه رعنا هربی علاقه خود را به تسخیر سفارت ها نشان د اد ند . هربی هم کم کم د اشت تالار و عکاس و فیلمبرد ار و اینها را انتخاب می کرد که عد ه ای موقعیت نشناس د ر د اخل آنقد ر بر کوس محکومیت تسخیر سفارت کوبید ند و آنقد ر علیه این جوان شایسته پرچم به د ست ما را تبلیغ کرد ند که روی رعنا هم تاثیر گذاشت و د ر توئیت د یگری اعلام کرد «اصلا شوخی کرد م، نمی خوام ازد واج کنم». بیا! همین را می خواستید ؟ د و تا جوان رعنا و آماد ه ازد واج را از هم د ور کرد ید . یک خانواد ه را که می توانست به راحتی شکل بگیرد از هم پاشید ید . جوانان را از ازد واج و پیوند زناشویی د لسرد کرد ید ... بله... خبر می رسد عربستان روابط د یپلماتیکش را قطع کرد ه. عرض می کرد م... جوانان را به سمت مسائل غیرازد واجی سوق د اد ید ... جان؟ بحرین، سود ان و جیبوتی هم قطع رابطه کرد ند ؟ حالا مهم نیست. فرهنگ نوپای ازد واج با پایین کشید ن د و تیکه پارچه (پرچم) و بالا رفتن از د یوار را د ر نطفه خفه کرد ید ... چی میگی؟ امارات هم کات کرد ه؟ تنزل د ر سطح کارد ار؟ ای بابا... من نمی فهمم، ازد واج این د و جوان مهم است یا این چیزها؟ به من چه اصلا! من برم ببینم شارلیز ترون با کد وم کشور لجه! فعلا!

منبع :

طنز؛ ازد واج آسان از طریق تسخیر سفارت!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات