آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
جوانان بالا روند ه از د یوار سفارت انگلیس که آن موقع د انشجو بود ند و الان یک سری شان هزارماشاا... برای خود شان مرد ی شد ه اند و عد ه ای شان هم متاسفانه به د لیل کهولت سن با د ار فانی ود اع کرد ه اند ، این بار احضار کارد ار عربستان به خاطر پاسخگویی د ر مورد اعد ام شیخ نمر را کافی ند ید ند و خود رأسا د ست به احضار روح کارد ار عربستان زد ند . این عزیزان با حمله به سفارت عربستان تلویحا اعلام کرد ند که اجازه نمی د هند د و د قیقه خبر اعد ام آن مرحوم سرخط خبرهای جهان باقی بماند که آد م بتواند فشاری به آن د ولت سعود ی بابت این کارهایش بیاورد . اصلا بعد از این قضیه کلا ماجرا برعکس شد . الان همه نگاه ها به جای عربستان زوم شد ه روی ما. من واقعا نمی فهمم اینها چه اصراری د ارند فشار همیشه روی ما باشد . عزیز من شما خود ت فشار د وست د اری چرا برای بقیه هم سفارش مید ی؟ ما شاید د وست ند اشته باشیم. این طور که نمی شود هرکسی عصبانی شد سفارت تعطیل کند . واقعا باید فکری برای این مسئله کرد . مثلا می شود د ر خارج از شهر و د ر بیابان سفارت های مصنوعی د رست کرد که اینها موقع عصبانیت بروند آنجا و هرچقد ر می خواهند سفارت ها را مورد آزار و اذیت قرار بد هند . یا د ر جای جای شهر د یوار مهربانی مخصوص خود سرها بگذارند که هی ازش بالا بروند و از آن ور بیفتند پایین و حس فتح سفارت بهشان د ست بد هد . شعارش را هم بگذارند : نیاز د اری برو بالا / نیاز ند اری بیا پایین بذار بقیه برن... یک سری از وسایلی را هم که د ر هر سفارتی پید ا می شود بگذارند آن ور د یوار که اگر نیاز د اشتند برد ارند .
بنا به گزارش آکاایران : الان سوالی که ما از عزیزان خود سر د اریم این است که الان که شما د ارید یکی یکی از سفارت ها می روید بالا و تعطیل شان می کنید بعد از یک مد ت د یگر سفارتی نمی ماند د ر کشور. آن وقت برای هر مسئله ای خود مان باید بلند شویم و برویم آن سر د نیا د فتر معاون آسیا و آفریقای وزیر خارجه فلان کشور که آقا یه کم با ما رابطه برقرار می کنین؟ د ر سطح معاونت کنسولی!؟ بعد معاونه هم قیافه بگیرد و بگوید : «لطفا نمایند ه کشورهای ناقض اصول د یپلماتیک و عناصر نامطلوب و بد تیپ نیان تو کشور من. مرسی. اَه!»
 یعنی بعد از یک مد ت فقط سفارت سوئیس به عنوان د فتر حافظ منافع بقیه کشورهای جهان د ر ایران باقی می ماند که آن هم د وستان خود سر بر اساس این اصل اخلاقی که بچه زد ن ند اره کاری به کارش ند ارند . جا د ارد د ر پایان مطلب تشکر کنیم از این جوانان غیور که ثابت کرد ند اسپاید رمن نمرد ه است و متد کاری اش د نبال می شود . از وجود این عزیزان د ر سفارت های گوناگون و به بار آورد ن خسارت های مختلف برای کشور بسیار خرسند و اسپاید رمند یم. تشکری هم بکنیم از یکی از د وستان که مثل همیشه محکم و با اقتد ار د ر صحنه ایستاد ه بود و ضمن برخورد قاطعانه با متخلفان فریاد می زد : خود سرکم بیا پایین! پات میشکنه! همچنین تشکر می کنیم از پلیس فتا که حواسش به همه چی هست و با عوامل اصلی ناآرامی برخورد می کنه.
مرسی از همه زحمتکشان.

منبع :

طنز؛ به سفارت سوئیس کاری ند اریم!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات