آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
همیشه وقتی د ر سکانس های خواستگاریِ سریال های ایرانی یکی از طرفین با چهره ای بشاش می گفت: «خــب ... بریم سر اصل مطلب» حرصم د ر می آمد و پیش خود م می گفتم چرا اینقد ر از این جمله کلیشه ای استفاد ه می کنند ؟ الان می فهمم حق با آنها بود . لابد د ر خواستگاری آنقد ر از «آلود گی هوا» و «تولید خود روی بی کیفیت» و «چرایی بی ثباتی خاورمیانه» تا «وای چایی تون چیه؟ چقد ر خوش طعمه» و «این مانتو رو از کجا خرید ین؟» بحث می شد ه که کلا خواستگاری فراموش می شد ه. مورد د اشتیم آنقد ر بحث های فرعی بالا گرفته که خانواد ه د اماد شام هم ماند ه اند و بعد از شام هم مسائل خاورمیانه را حل کرد ه اند و طرز تهیه چند غذا را هم گرفته اند و ماچ و بغل و اینها، خد احافظی کرد ه اند و برگشته اند . د ر راه برگشت د ر حالی که پسره با حالت پوکرفیس د اشته رانند گی می کرد ه ماد ره به پد ره گفته: اصلا برای چی رفته بود یم اونجا منوچهر؟ اینا کی بود ن؟
بنا به گزارش آکاایران : با این وضعیتی که د اریم همیشه باید کسی باشد که بگوید «خب... بریم سر اصل مطلب». ما گاهی آنقد ر اسیر حواشی می شویم که ماریو بالوتلی و سوشا مکانی هم د ل شان برایمان می سوزد ! برای مثال د یروز د ر اینستاگرام به طور اتفاقی د ید م یکی از صفحه های هنری اثر یک خانم هنرمند را پست کرد ه. ظاهرا کار ضعیفی بود و همه هم این موضوع را تایید می کرد ند تا این که خانمی کامنت گذاشت: واقعا اگه صاحب این اثر یک مرد بود باز هم این کامنت ها گذاشته می شد ؟!! همین کافی بود تا ورق کاملا برگرد د و د استان کلا عوض شود . عد ه ای از زن ها از باب حمایت از زنان، مد افع اثر شد ند ، عد ه ای از مرد ها هم شروع کرد ند به انتقاد های تند و تیز. زن هایی که هنوز به اثر انتقاد د اشتند شد ند «خائن» و مورد بلاک اند ریپورت قرار گرفتند ، مرد هایی هم که از اثر د فاع می کرد ند یک چیزی نامید ه شد ند بر وزن فامیلی «ابراهیم تاتلیس» که معنی چاپلوس می د اد انگار. یکسری هم که از د ر اعتد ال د رآمد ند و خواستند ژست انصاف بگیرند و هم نقاط قوت را بگویند و هم نقاط ضعف کار را به سزای اعمال شان رسید ند و بحمد ا... هم از مخالفان فحش خورد ند و هم از موافقین.
بعد از گذشت چند ساعت د یگر کسی به خود اثر کاری ند اشت. گویی اعلان جنگ شد ه بود و وضع به گونه ای د رآمد ه بود که زیر آن پست فقط باید ناموست را محکم می چسبید ی! صاحب اثر با د ید ن این وضعیت پستی جد اگانه د ر اینستاگرام قرار د اد و نوشت: واقعا متاسفم که اثر من این وضعیت را به وجود آورد ه. د وستان! من به ضعف های کارم واقفم و از مخاطب های کارهایم عذرخواهی می کنم. چند نمونه از کامنت های موافقان این خانم را بازنشر می کنم:
- تو غلط می کنی زنیکه [...] ! کارهات عالی ان.
- [...] نخور! خیلی هم خوبی!
- هر کی از تو انتقاد کنه از وسط نصفش می کنم. حتی خود ت!
- این بود جواب حمایت های ما؟
- خاک بر سر ما که از تو حمایت کرد یم.
- نشون د اد ی لیاقت پرچمد اری د فاع از حقوق زنان رو ند اری! فقط طاهریان!
- خاک بر سر ما که هنرمند ش تویی... بچه ها امروز فوتبال ساعت چند ه؟
- جووووون بابااااا.
- واقعا برات متاسفم، بعضیا هنرمند نیستن، هنربند ن ... مرکز تخصصی اپیلاسیون و تزیین ناخن آنی جون/ لطفا از پیج من د ید ن فرمایید .

منبع :

طنز؛ زند گی د ر حاشیه

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات