آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
مجروح اخبار
بنا به گزارش آکاایران :  ابراهیم اصغرزاد ه: حمله به سفارت عربستان اسید پاشی به صورت سیاست خارجی بود .
سوال: یعنی د یگه باید بی خیال پید ا کرد ن مقصرها بشیم؟
ترانه: د لم میخواد به اصفهان برگرد م/ بازم به اون نصف جهان برگرد م...
نتیجه: اگه مسئولان سیاست خارجی مملکت پوشش شون رو رعایت می کرد ن هیچ وقت این اتفاق ها نمی افتاد .
 باد امچیان: د ر این د ور به من و نبی حبیبی تکلیف شد تا د ر انتخابات شرکت کنیم.
بی قانون: به هرحال آد م تا جوان است باید از فرصت ها استفاد ه کند .
 نبی حبیبی (د بیرکل مؤتلفه): آمریکا از طریق برجام انتخابات ایران را سوزنبانی می کند .
بی قانون: بله عرض می کرد م... جوانی است و ماجراجویی هایش.
 احمد توکلی: کوتاهی نهاد های انتظامی د ر حفاظت از سفارت عربستان پذیرفتنی نیست.
نیروهای خود سر: کوتاهی نهاد های انتظامی واقعا قابل قبول نیست.
 حجت الاسلام آقاتهرانی استاد اخلاق د ولت محمود احمد ی نژاد : اگر بنا به امر به معروف فیزیکی بود خاتمی و هاشمی را تکه پاره می کرد یم.
بی قانون: شانس آورد یم استاد تربیت بد نی ند اشتن.
معاون وزیر راه و شهرسازی: صد هزار مسکن مهر مشتری ند ارد .
احمد ی نژاد : تو انتخابات بعد ی به من رای بد ین همه رو براتون می فروشم.
بانک مرکزی: خد ایا خود ت رحم کن.
سخنگوی جبهه پیروان از تشکیل کمیته زنان این تشکل و معرفی بانوان کاند ید ای مورد نظر این کمیته به شورای ائتلاف اصولگرایان خبر د اد .
بی قانون: اوه اوه! زنان پناه بگیرن، بعد ش هم حقوقشون رو سفت بچسبن.
تیتر: انصراف د و نمایند ه از طرح سوال از وزیر کشور
نمایند ه طراح سوال: سوالات لو رفت. فرد ا د وباره طرح می کنیم.
تیتر: هشد ار وزیر بهد اشت نسبت به کمبود بخش های سوختگی
احمد ی نژاد : د ر د ولت ما این مشکلات وجود ند اشت. هرکسی د کتر خود ش بود . آب رو می ریخت اونجایی که می سوزه.
بی قانون: آقا شما چرا هی میای لای مطالب ما تیکه های یخ میند ازی؟
احمد ی نژاد : یخ رو بذار اونجایی که می سوزه.
بی قانون: اینا قد یمی شد ه ها!
احمد ی نژاد : کسی یاد ش نمیاد ایشالا.
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از د ولت: چرا با آمران حمله به سفارت که می شناسید شان برخورد نمی کنید ؟
جوابیه د ولت به روزنامه جمهوری اسلامی: د ولت به وعد ه های خود پایبند است. منتها ما الان وقت ند اریم. یه قرار بذاریم با هم آشناتون کنیم بعد هرچقد ر میخواین با هم برخورد کنین.  
راکعی: حضور گرایش های مختلف د ر انتخابات نقش موثری د ر مشارکت حد اکثری مرد م د ارد .
اصلاحیه راکعی: ببخشید ... حضور گرایش های مختلف د ر انتخابات نقش موثری د ر اتحاد حد اکثری مرد م د ارد .

منبع :

طنز؛ مؤتلفه و شور جوانی

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات