آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
فیفا اعلام کرد که جام جهانی 2022 قطر د ر زمستان برگزار می شود .
بنا به گزارش آکاایران : یک معترض سانسور د ر گفت وگو با بی قانون با حمایت از این اقد ام فیفا گفت: با توجه به معتد ل بود ن هوای کشورهای عربی د ر زمستان می توانیم امید وار باشیم که تماشاگران پوشش مناسبی خواهند د اشت و ما د ر اینجا مجبور نیستیم صحنه آهسته گل اول را 10 بار ببینیم و هر بار هم جواد خیابانی فکر کند واقعا تیم گل زد ه است.
 این قربانی د ر اد امه افزود : ای کاش امکانی فراهم می شد تا جام جهانی روسیه هم د ر زمستان برگزار شود . چون بازیکنان مجبورند به د لیل سرمای هوا 6 لایه لباس بپوشند و بعد از به ثمر رسید ن گل اگر خد ای نکرد ه یک لایه را د ر بیاورند لایه های د یگری وجود د ارد که خیال ما را بابت پوشش زند ه مسابقات آسود ه نگه می د ارد .
اعلام شد ه که خورد ن آب معد نی د ر ایران تا حالا توهمی بیش نبود ه است. یعنی ما تا الان فکر می کرد یم که د اریم آب معد نی می خوریم ولی آن چیزی که ما به عنوان آب معد نی می خرید یم حاوی آب معد نی نبود ه و احتمالا چیز د یگری بود ه. توهم خورد ن آب معد نی توهمی بود که جای خالی اش د ر کنار توهم های د یگر د ر کشور عزیزمان بسیار احساس می شد . خیلی خوشحالیم که بالاخره سعاد ت زد ن این توهم هم به توهم های د یگرمان اضافه شد .
 ان شاءا... د ر روزهای آتی توهم خورد ن بیسکویت، خورد ن نوشابه و کیک، نوشید ن ماءالشعیر و ... هم به این لیست اضافه شود و بفهمیم این همه سال فکر می کرد یم که د اریم این اقلام را می خوریم و می نوشیم و حقیقت چیز د یگری بود ه. واقعا آد م هر لحظه د ر این کشور سورپرایز می شود و همین هم بین کشورهای د یگر ما را جذاب کرد ه است.
د انشمند ان روسی سوسک پرند ه جاسوس اختراع کرد ند . این سوسک با امکان پرواز مانند حشرات می تواند د ر فضای مورد نظر به پرواز د ر آید و اطلاعات نرم افزاری خواسته شد ه را با موفقیت کسب کند . بنا بر گزارش های حاصله این سوسک از مهارت های د یگری نیز برخورد ار است، یکی از کارکرد های جاسوسی او ورود نابهنگام از چاه توالت و غافلگیری شخص مورد جاسوسی است.
د ر این روش سوسک به شخص مقابل که د چار ترس و بند آمد ن ... چیز ... بند آمد ن زبانش د ر هنگام قضای حاجت شد ه می گوید : تکون نخور، چند تا سوال می پرسم همه رو با د قت جواب بد ه. این سوسک سپس با نشان د اد ن امکانات خود رو به هد ف جاسوسی می گوید : ببین د وربین هم د ارم، فکر جونت رو نمی کنی فکر آبروت باش! به این ترتیب هد ف جاسوسی یا بهتر بگوییم بازجویی د ر مقابل سوسک مورد نظر تسلیم شد ه و اطلاعات لازم را د ر اختیار او قرار می د هد . این هم پاسخ مناسبی به آن د سته از افراد بود که می گفتند ما هد ف از بود ن سوسک را بین موجود ات متوجه نمی شویم.

منبع :

طنز؛ شیوه کار سوسک های جاسوس

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات