آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خبر اول
رئیس جمهور حسن روحانی د وم مهرماه برای شرکت د ر نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند . این سفر با اعتراض شد ید چند صند لی سازمان ملل همراه شد . این صند لی ها که به شد ت از سفر حسن روحانی به نیویورک ناراضی و خشمگین بود ند به خبرنگار ما گفتند : «خد ا پد ر احمد ی نژاد رو بیامرزه. زمان اون بزرگمرد اینقد ر فشار روی ما نبود .» این صند لی ها د ر پاسخ به این سوال خبرنگار ما که پرسید «شما بعد از د وران آن بزرگمرد از بین فشار اقتصاد ی و فشار سیاسی کد ام فشار را بیشتر احساس می کنید ؟» گفتند : به طور کلی فشار روی ما زیاد است. اصلی ترین فشاری که روی ما می آید فشار حضور سران کشور هاست که احتمال می د هیم جزو فشار سیاسی باشد . آن بزرگوار ... (د ر این لحظه گریه امان صند لی ها را می برد و تا چند لحظه نمی توانند به صحبت اد امه د هند ) آن بزرگوار وقتی می آمد تمام فشارها را از روی ما بر می د اشت. همه بلند می شد ند و می رفتند و ما یک نفس راحتی می کشید یم.
بنا به گزارش آکاایران : یک صند لی د یگر وارد بحث شد و گفت: ایشان خود شان هم به د لیل ساد ه زیستی از حجم کمتری برخورد ار بود ند و وقتی می نشستند آد م نگرانی ند اشت، اتفاقا ایشان برعکس بقیه وقتی کفش شان را د ر می آورد ند تنها رایحه خوش خد مت بود که صاد ر می شد . یک صند لی د یگر اضافه کرد : اصلا وقتی آقای بقایی روی ما می نشست هیچی احساس نمی کرد یم، پر کاه بود ، معلوم بود که اهل بخوربخور نیست. نمی د انیم چرا گرفتنش. صند لی قبل به عنوان حسن ختام مصاحبه گفت: ما صند لی ها امید واریم بار د یگر این بزرگمرد سبک وزن به عرصه سیاست برگرد د که هم شاهد بهار انسان ها باشیم و هم ما صند لی ها یه کم نفس بکشیم.
خبر د وم
12 نفر از نمایند گان نگران مجلس شورای اسلامی د ر تذکری خطاب به حجت الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم مقابله با جریان صد ها نفری نفوذی سرویس های جاسوسی غربی د ر روزنامه ها و رسانه های زنجیره ای تاکید کرد ند .
د ر شرح تذکر نمایند گان آمد ه است: یک باند و جریان مخرب صد ها نفری رسانه ای د ر د اخل وابسته به سرویس های جاسوسی غربی بود ه و با کشورهایی از جمله نروژ ـ   هلند و انگلیس مرتبط هستند ، سرپل ارتباطات آنها د ر خارج از کشور افراد ی از سران فتنه 88 و فراریان و پناهند ه شد گان به کشورهای غربی هستند .
ما ترجیح می د هیم د ر این مورد چیزی نگوییم. الان یک کلمه حرف بزنیم می گویند د ید ین؟ فحش را اند اختیم وسط صاحابش برد اشت. اصلا بند ه به عنوان نمونه حاضر یک جیره خوار غرب تایید می کنم که صد ها نفر بلکه هزاران نفر د ر مطبوعات کشور (چیزی بیش از افراد شاغل د ر مطبوعات) د ر ارتباط با بیگانگان هستند . من قبول د ارم سرویس های انگلیسی و غربی القای موضع می کنند و د ر حال عملیاتی کرد ن نقشه هایی با کمک این افراد (از جمله بند ه حقیر) هستند . ما همه این مسائل را می پذیریم ولی آخه قربون اون د ل نگرانتون برم من نروژ چیه این وسط؟ آخه نروژ هم شد محل اختفای عناصر ضد کشور؟ سرپل ارتباطی تو نروژ چیکار میکنه؟ چرا شأن جیره خواری و وابستگی را تا این حد پایین می آورید ؟ من به عنوان یکی از نفوذی های سرویس های جاسوسی غرب می گویم تنها کسی که از نروژ می شناسم اولگنار سولسشر (فامیلی اش حرف بد نیست، سانسور نکنید ) ذخیره طلایی سال های د ور تیم منچستریونایتد است. بند ه بار د یگر ضمن تایید فرمایشات 12 یار اوشن به نمایند گی از تمامی جیره خواران و وابستگان به ارد وگاه غرب خواهشم این است که شأن ما را حفظ کرد ه و به کمتر از انگلیس و آمریکا منتسب نفرمایید . ما توی د ر و همسایه آبرو د اریم. با تشکر.

منبع :

اعتراض صند لی های سازمان ملل به روحانی!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات