آید ین سیار سریع در روزنامه قانون نوشت:

این استرسی که تیم مذاکره کنند ه هسته ای و د ر کل مذاکرات هسته ای به ما مطبوعاتی ها وارد می کند را معلم ریاضی سال پنجم د بستان به ما وارد نمی کرد . مسعود روشن پژوه د ر کود کی (وقتی هی هول مان می کرد که جواب سوال را زود بد هیم) وارد نمی کرد ، یحیی گل محمد ی پشت ضربه پنالتی وارد نمی کرد !

 واقعا این حجم استرس از تحمل ما خارج است. مخصوصا برای ما طنزنویس ها که تا ظهر باید مطلب را تحویل بد هیم و نمی د انیم تا فرد ا چه اتفاقی می افتد .

 عد ل وقتی ستون را می نویسیم و می فرستیم عناصر

مرد م آزار رسانه ای اعلام می کنند که به احتمال زیاد تا شب توافق حاصل می شود ! یعنی روزی که همه د ارند خوشحالی می کنند و روزنامه خرید ه اند که ببینند راجع به توافق چی نوشته شد ه، ستون ما را می خوانند که د ر آن هی غر می زنیم که چرا توافق نمی شود .

 بعد با این اوضاع گلایه هم می کنیم که مرد م چرا روزنامه نمی خرند و مطالعه کم شد ه. اصلا چاره کار این است که ما خود مان را بزنیم به اون راه و وانمود کنیم مقوله توافق برایمان مهم نیست. اینجور موقع هاست که آقای محسن رضایی به کمک جامعه مطبوعاتی می شتابد و د ر تلویزیون می گوید : «من قول می د هم اگر آمریکایی ها به فکر حمله نظامی باشند ما د ر هفته اول حد اقل هزار آمریکایی را اسیر می گیریم و آن موقع برای آزاد کرد ن هر یک از آنها باید چند میلیارد د لار بد هند .

 آن موقع مشکل اقتصاد ی ما هم ممکن است حل شود .» کاملا د رست است، کاملا موافقم شاید فکر کنید این فرمولی که آقای رضایی تبیین فرمود ند فرمول تازه و بد یعی است اما عرض می کنم خیر. قد یمی است. مثلا همین مسئولان کشور بورکینافاسو! این بند گان خد ا اینقد ر خد وم هستند که مرد م را می گیرند د یگر ول نمی کنند . خیلی ممنون و بسه د یگه و د ستتو بکش هم کفایت نمی کند حتما باید یک شرکتی د انشگاهی کارخانه ای چیزی بد هی بهشان تا د ست از محبت کرد ن برد ارند . بورکینافاسوست د یگر ... مرد م عجیبی د ارد .

لطفا توجه بفرمایید که همین الان خبر رسید که امشب یا فرد ا (اینی که شما الان می خوانید را من د یروز نوشتم!) توافق حاصل خواهد شد . آقای زیباکلام از اعضای تیم مذاکره کنند ه د ر تهران گفته اند که امشب یا فرد ا قطعا به نتیجه می رسد . واقعا مسئله ناراحت کنند ه ای است. من تازه د ارم به حرف د لنگرانان می رسم.

 توافق شاید د ر ظاهر به نفع اقتصاد باشد ولی د ر د راز مد ت خوب نیست. اگر توافق بشود د یگر مسئله اسیر گرفتن هم منتفی می شود و ما میلیارد ها د لار را از د ست خواهیم د اد . اتفاقا با این کار اونها می توانند با فرهنگ ما هم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب بعد از مد تی می بینیم که از غرب رویگرد ان می شوند .

 به طوری که غرب پول را می فرستد ولی آنها حاضر به برگشتن به غرب نیستند و این طوری هم ما مشکلات اقتصاد ی مان حل می شود و هم جمعیت مان افزایش پید ا می کند .

 تا کی می خواهیم به نظرات کارشناسان امر بی توجه باشیم؟ من به نظرم تیم مذاکره کنند ه از این نکته (اسیر گرفتن) غافل شد ه، اگر متوجه شوند که این گزینه هم موجود است حتما میز مذاکره را ترک خواهند کرد .
گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات