آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
د عوایی که این روزها روابط کشورها را د چار تنش و تشنج کرد ه این است که «کی از د اعش نفت می خره؟» بعد از این که ترکیه جنگند ه روسیه را د ر هوا زد و ترکاند روسیه ناگهان همه برنامه های تلویزیونی اش را قطع کرد و گفت: ترکیه از د اعش نفت می خره. ارد وغان بعد از شنید ن این اد عا یک لبخند احمد ی نژاد ی زد و گفت: من از د اعش نفت می خرم یا شما از د اعش نفت می خرید ؟ و به این ترتیب توپ را د ر زمین روسیه اند اخت ولی متاسفانه روسیه توپ را پاره کرد و اند اخت د ور.
بنا به گزارش آکاایران :  ارد وغان قبل از این توپ را د ر زمین ناتو، آمریکا، ایران، عراق و سایر کشورهای خاورمیانه اند اخته بود (شوتش قویه، همه اش هم خارج از چارچوب می زنه!) ولی هر د فعه که زنگ خانه شان را می زد توپ را پاره می کرد ند نامرد ها. آخر د ید هیچکس توپ را پس نمی د هد گفت پس من استعفا می د هم. باز هیچکس حرفی نزد . نگاهی به روی میز اند اخت و گفت: د یگه موز که می تونم برد ارم؟ که این بار مرد م ترکیه موز را از جلوی ارد وغان برد اشتند و گفتند : شرمند ه، شرایط اقتصاد ی ما با این قهرمان بازی های تو رو به وخامته. موز هم که می د ونی، گرونه. حسرت یک موز را بر د ل این مرد گذاشتند . بعد د ید این جوری فشار می آید گفت بنابر مد ارکی که ما د اریم روسیه از د اعش نفت می خرد .
 یک شهروند روسی-سوری به نام جرج هشراوی بزرگ ترین خرید ار نفت د اعش است. فعلا کسی راجع به این موضوع چیزی نگفته. ولی چیزی که عیان است این است که الان «نفت خر د اعش» تبد یل به یک فحش د ر عرصه بین الملل شد ه که شما می توانید به هرکشوری که از آن خوش تان نمی آید حواله کنید . (به هرحال هرچی باشد از نفت کش د اعش بهتره.) د ر این میان ارد وغان هم تازگی حرف های خارج از عرف د یپلماتیکی هم به ایران زد ه. بند ه خد ا شبیه این هایی شد ه که وسط د عوا همه را می زنند . د شمن بیاید می زنند ، د وست بیاید می زنند ، یکی بیاید جد ا کند می زنند . همین جوری مشت را می چرخانند تو هوا و آخر هم به یاری مرد م و مسئولان راهی امین آباد می شوند .
 ایران هم د ر پاسخ به گستاخی ارد وغان او را به رعایت نزاکت د عوت کرد . البته وسط د عوا کمی غیرمنطقی است ولی عاقلانه به نظر می رسد ! با این حال ترکیه شاید بازی را د ر زمین سیاست باخته باشد ولی خوشبختانه نشان د اد که اخلاق را نباخته و هنوز به خیلی از اصول پایبند است.
یک نمونه اش این که وزارت امور خارجه ترکیه کشته شد ن یکی از د و خلبان جنگند ه روس را تسلیت گفته است! شنید ه ها حاکی از آن است که د ر متن این تسلیت آمد ه: «متاسفانه با خبر شد یم کشوری به نام ترکیه که سرزمینی د ر غرب آفریقاست با بی رحمی و شقاوت جنگند ه روسی را سرنگون کرد ه است. ما این اقد ام را محکوم می کنیم. واقعا که چه کشورهای بی ملاحظه ای پید ا می شوند . خواهش می کنم ما و رئیس جمهور ارد وغان را د ر غم خود شریک بد انید .» د ر همین راستا می گویند ابوبکرالبغد اد ی هم به بازماند گان حاد ثه پاریس تسلیت گفته و خیلی هم گریه کرد ه، بالاخره اینها هم د ل د ارند . نباید توقع د اشت همه اش بکشند که!

منبع :

طنز؛ نمی گذارند ارد وغان موز برد ارد

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات