آکایران :مهرشاد مرتضوی در روزنامه قانون نوشت:
اخبار 20:30 د و سه شب ماند ه به انتخابات: «سلام عرض می کنیم خد مت شما بینند گان عزیز و اصولگراد وست. با یک خبر بیست وسی د یگه د ر خد متتون هستیم. اولین خبر مربوط به فرد ی است که قسم می خوره از یکی از افراد مطرح کشور که اول فامیلیش هاشمیه پول گرفته. ما برای محفوظ موند ن هویت این فرد ، تصویر و صد ای ایشون رو شطرنجی کرد یم.» تصویر شطرنجی پخش می شود و صد ا هم د ر آن کاملا ناواضح است. زیرنویس: «من یه وانت بار ساد ه بود م. آقایی به اسم هاشمی، اومد پیش من پول د اد ، گفت برو برنج های مغازه رو از این آد رس بیار. این شد که من اسیر باند های ثروت و قد رت شد م.» تصویر مجری پخش می شود : «کارشناسان میگن که این آقای هاشمی، اسم مشکوکی د اره و ممکنه این پول ها برای تبلیغات غیرقانونی بود ه باشه. البته 20:30 سعی کرد به د ور از جهت گیری، فقط اصل خبر رو پوشش بد ه... بگذریم. خبر د وم: نامزد های انتخاباتی از هر طیف و گروهی شما رو به شرکت د ر انتخابات د عوت می کنند . خود تون ببینید .» تصویر چند نمایند ه اصولگرا (بعضی ها د وبار) د ر میان عکس های گل وبلبل پخش می شود و همه با لبخند می گویند : «فرق نمی کنه به چه کسی رای مید ین، مهم اینه که رای بد ین (با صد ای یواش) به ما.» تصاویر قطع می شود . مجری: «خب این آخرین گزارش بی طرفانه ما بود قبل از انتخابات. د ر آخر؛ اسکی روی آب مرغ د ریایی استوایی د ر کویر لوت. با د ید ن این گزارش، از شما خد احافظی می کنیم.»

منبع :

طنز؛ رد پای برنج هاشمی د ر انتخابات!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات