آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
گفت و گو با یکی از کاند ید اهای مجلس د هم
بنا به گزارش آکاایران : - لطفا د ر همین ابتد ای کار خود تون رو معرفی کنید .
+ به نام خد ا. با عرض خسته نباشید به شما و همکاران خوبتون. بند ه نوکر مرد م هستم.
- البته این که شما تا این حد مرد می هستین خیلی خوبه ولی خواهش می کنم بد ون تعارف های مرسوم خود تون رو معرفی کنین.
+ بد ون تعارف های مرسوم بند ه نوکر مرد م هستم.
- مگه اسم شما هوشنگ شهرآشوب نبود ؟
+ عوض کرد م.
- یعنی الان اسمتون نوکر مرد مه؟
+ بله. نام نوکر، نام خانواد گی مرد م.
- یعنی اگه بخواهیم شما رو صد ا بزنیم باید بگیم آقای مرد م؟
+ استغفرا...
- چرا؟
+ لطفا بعضی چیزها رو رعایت کنید .
- بند ه خد ای نکرد ه توهینی کرد م؟
+ بله متاسفانه.
- من عذرخواهی می کنم ولی چه توهینی؟
+ آقای محترم، مرد م آقای ما هستند نه ما آقای مرد م. ما نوکر مرد م هستیم.
- ببینید بالاخره وقتی شما نام خانواد گی تون رو به «مرد م» تغییر د اد ین طبیعیه که پیشوند آقا بیاد اولش.
+ شما هر چیزی که طبیعیه رو باید بیان کنی؟
- خب شما بفرمایید که ما شما رو چی صد ا کنیم؟
+ یا بگین نوکر مرد م یا بگین آقای مرد می.
- بسیار خب آقای مرد می. بفرمایید چه هد فی شما رو برای کاند ید اتوری د ر مجلس ترغیب کرد ؟
+ نوکری مرد م و خد مت به مرد م.
 - نظرتون راجع به جوگیری د ر ایام انتخابات چیه؟
+ خیلی بد ه. به نظرم همه کاند ید اها باید از جوگیری د ور کنند .
- بفرمایید برنامه شما د ر صورت پیروزی برای حوزه تون چیه؟
+ نوکری مرد م.
- میشه بیشتر توضیح بد ین؟
+ هرکاری که مرد م بخوان انجام مید م. هرچی که مرد م میگن من د ر جواب میگم نوکرم.
- یه کم باز می کنین بحث رو؟
+ آهان... بله... برنامه د ارم د ر صورت پیروزی د ر انتخابات به خانه های مرد م بروم، ظرف هایشان را بشورم، پیرمرد ها را به حمام ببرم، بچه ها را نگه د ارم تا پد ر و ماد رشان بیایند ، غذا بپزم، بروبم ، بسابم و به این ترتیب کمک شان کنم. علاوه بر این ها ماهانه به هر کد ام از عزیزان 60 هزار تومان هم می د هم، البته ناقابل است.
- آقای مرد می اینها که وظایف نمایند ه مجلس نیست.
+ مشکل ما این است که همیشه د ر طول تاریخ د ر کلیشه ها گرفتار شد یم!
- یعنی رسید گی به مسائل کلان حوزه انتخابی و تاثیرگذاری د ر روند قانونگذاری کشور نقش های کلیشه ای است؟
+ آره د یگه. باید به مشکلات ملموس زند گی مرد م رسید گی کرد .
- ولی مرد م می خوان شما به همین مسائل کلیشه ای بپرد ازید .
+ شما تو د ل مرد می؟
- خیر. شما توی مرد می؟  
+ بله. ما توی مرد میم.
- باشه. حرف د یگه ای هم د اری؟
+ د ست مرد م رو می بوسم.
- د یگه مرد م رو معذب نکن.
+ باشه من رفتم.
- برو.
+ بای
- خوش بگذره.

منبع :

طنز؛ کاند ید ایی از د رون مرد م

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات