آکایران :آید ین سیارسریع در ویژه نامه طنز روزنامه قانون نوشت:
متاسفانه د ر روزهای اخیر هجمه های بی سابقه ای علیه رسانه د لسوز و کاملا ملی صد اوسیما صورت می پذیرد که د ل هر طنزنویس با وجد انی را به د رد می آورد . بند ه به عنوان یک طنزنویس با وجد ان که د ر روزهای اخیر واقعا به د رد آمد ه ام به صورت تمام قد د ر مقابل منتقد ان می ایستم و از صد اوسیما د فاع می کنم. حالا عاد ل فرد وسی پور اشتباهی کرد ه، آیا ما باید به این اشتباه د امن بزنیم؟ خیر و صلاح مرد م چه می شود ؟ آیا شما د ر شب یلد ا که خانواد ه ها د ور هم جمع می شوند و می خواهند با هم خوش بگذرانند ، باید وزیر خارجه مملکت را د عوت کنی برنامه ات که شب مرد م را خراب کنی؟ نمیگی ممکن است همان پنج د رصد بینند ه رسانه ملی هم ریزش کند ؟ خد ا را شکر که از چند روز قبل اخبار و عکس های مصاحبه ات با ظریف د رآمد و ما فرصت افکارسنجی د اشتیم. د ر این افکارسنجی از مرد م پرسید یم اگر د ر شب یلد ا عاد ل فرد وسی پور با جواد ظریف مصاحبه کند چه کار می کنید ؟ نتایج بسیار جالب و قابل تاملی به د ست آمد . نگاه کنید :
بنا به گزارش آکاایران : 1) با شات گان به تلویزیون شلیک کرد ه و سپس به اموال عمومی خسارت وارد می کنم: 50 د رصد
2) از صد اوسیما رویگرد ان می شوم و به برنامه های مخرب و خانمان براند از ماهواره د ل می بند م: 17 د رصد
3) مهمان ها را با عصبانیت بیرون می کنم، سپس د ر اثر برنامه های مخرب ماهواره به هرکس که د م د ست است خیانت می کنم و به این ترتیب بنیان خانواد ه را می لرزانم: 13 د رصد
4) معتاد می شوم: 10 د رصد .
5) همسرم را کتک می زنم: 5 د رصد
6) به کره شمالی پناهند ه می شوم: 3 د رصد
7) به عضویت د اعش د ر می آیم: 2 د رصد
ملاحظه فرمود ید چه آثار زیانباری د ر انتظار ما بود ؟ متوجه شد ید چه خطری از بیخ گوش ما گذشت؟ آیا د ر صورت وقوع این فجایع آقای فرد وسی پور پاسخگو بود ؟ آیا آنهایی که ناجوانمرد انه صد اوسیما را به جناحی بود ن متهم کرد ند از این نظرسنجی با خبر بود ند ؟ صد اوسیما اما با تد ابیر خاص خود جلوی این فاجعه را گرفت و با یک حرکت هوشمند انه تهد ید را به فرصت تبد یل کرد و آقای غلامعلی حد اد عاد ل را به جای این افراد مسئله د ار د ر شب یلد ا مهمان خانه های مرد م کرد . بند ه خود م د ید م همسایه ما با چند پشتک واروی ناشی از ذوق و شوق خود ش را به تلویزیون رساند و د ر حالی که خود ش را چنگ می گرفت می گفت: «آخ جوووون تلویزیون حد اد عااااد ل د اره».
د ر اکثر خانه ها بنا بر گزارش های سازمان، مرد م د یوانه وار فریاد می کشید ند : «بزن شبکه سهههه، میگممم بزن شبکه سهههه حد اد عاد ل ببینیم»! د خترها و پسرهای نوجوان همین طور که به صفحه تلویزیون خیره شد ه بود ند اشک می ریختند و باورشان نمی شد که مهمان شب یلد ای شبکه سه رئیس سابق مجلس و عضو هیات امنای بنیاد د ایره المعارف اسلامی و همین طور مد یرعامل بنیاد د انشنامه جهان اسلام و د ر نهایت شگفتی رئیس بنیاد سعد ی باشد .
 بسیاری از بینند گان ثابت ماهواره شد ه بود ند جذب صد اوسیما شد ند و پای صحبت های بهنوش بختیاری و حد اد عاد ل و د یگر مهمان های صد اوسیما نشستند و برای گذشته تاریک، سیاه و پر از غفلت شان اشک ریختند .
باید د ید آیا باز هم جبهه منحرف و به اصطلاح طلب و به ظاهر مخالف انحصاری شد ن رسانه ها اد عای کذب جناحی بود ن صد اوسیما را تکرار می کنند یا به د ستور اربابان د اخلی خود که شبکه مخوف رسانه ای د اخل کشور را اد اره می کنند ، شیوه د یگری را برای تخریب سازمان صد و بیست د رصد مرد می صد اوسیما (اون بیست د رصد اضافه بینند گان خارجی صد اوسیما هستن) بر می گزینند ؟

منبع :

طنز؛ فرصت حد اد به جای تهد ید ظریف

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات