آکایران :آیدین سیار سریع در روزنامه قانون نوشت:
نمایند گان وقتی مطمئن شد ند پارازیت و د ستگاه های آلایند ه به طور کامل تاثیر خود شان را د ر همه ابعاد ملت گذاشته است نسبت به نصب این چیزها اعتراض کرد ند و خواستار جمع آوری شان شد ند . واقعا شما را که نمی د انم ولی من به شخصه اشک د ر چشمانم جمع شد ه. آخر چقد ر شجاعت؟ چقد ر از خود گذشتگی؟ تا کی پافشاری روی حقوق مرد م؟ (د رد گرفت د یگه، پاتون رو برد ارین!) آقای کمال الد ین پیرموذن که البته د ر مجلس د ل انگیز و عطرآگین نهم به عنوان یک غنیمت محسوب می شود گفته: با جمع کرد ن بساط پارازیت و سوخت و د ستگاه های آلایند ه متحرک و غیرمتحرک به د اد شهروند ان ایران و تهران برسید . البته این گونه مسائل یک خاصیتی د ارند و آن هم این است که معلوم نیست مسئولیت آن را چه کسی و چه نهاد ی بر عهد ه د ارد . یعنی حرف را باید بیند ازی وسط، صاحبش بیاید و برد ارد که عموما هم کسی بر نمی د ارد و همیشه خد ا می ماند و بو می گیرد . چند سال پیش نمی د انم کد ام شیرپاک خورد ه ای گفته بود نصب د کل های پارازیت، کار نیروهای خود سر است. من از نمایند گان خواهش می کنم بیخود وقت خود شان و مرد م و د ولت و شهرد اری و سازمان محیط زیست را نگیرند و مستقیما از نیروهای خود سر بخواهند که این د کل ها را برد ارند . ما از منابع موثق شنید ه ایم عناصر خود سر سال هاست منتظرند کسی از آنها بخواهد که این د کل ها را برد ارند ، ولی همه با د ولت و شهرد اری و محیط زیست حرف می زنند . انصافا اگر ما هم جای نیروهای خود سر بود یم ناراحت می شد یم. این چه طرز برخورد است؟ بروید خیلی آرام و منطقی و با احترام از نیروهای خود سر خواهش کنید که این د کل ها را برد ارند ، نیروهای خود سر هم انسان های منطقی ای هستند و مطمئنا این کار را نمی کنند . والا! اگر قرار بود با منطق شما پیش بروند که خانواد ه ها هم از هم فرو می پاشید ، ولی الان می بینیم با کمک پارازیت مرد م با توجه به تلاش های شبانه روزی صد اوسیما برای از د ست د اد ن بینند گانش باز هم به این رسانه اعتماد می کنند و فوتبال ها را از طریق آن می بینند . (البته بعد از تمام شد ن بازی می روند نتیجه را د ر سایت های ورزشی چک می کنند که یک موقع سایت ها د روغ نگفته باشند .) حالا که د ر این یک وجب جا به همه چیز گیر د اد یم بد نیست اشاره ای هم به پد ید ه بی بد یل سیاست ایران مهند س غرضی بکنیم. مهند س این روزها کتش را روی د ست می چرخاند و انتخابات می طلبد . غرضی با تمام قد رت هم د ر انتخابات پنجم مجلس خبرگان و هم د ر انتخابات مجلس د هم ثبت نام کرد ه، پیش بینی ها از روند حرکتی مهند س حاکی از آن است که د ر آیند ه هیچ انتخاباتی از نگاه تیز مهند س پنهان نمی ماند . انتخابات شورای شهر، نظام مهند سی، نظام پزشکی، انتخابات فد راسیون فوتبال، انتخابات پسر شایسته 2016 از جمله برنامه های غرضی هستند . همچنین گفته می شود روز گذشته مهند س به یکی از مد ارس پسرانه تهران رفته ولی با مقاومت مسئولان مد رسه مواجه شد ه و پشت د ر ماند ه است. به گفته آگاهان غرضی مد ام به د ر مد رسه می کوبید ه و می گفته: باز کنین، می خوام تو انتخابات شورای مد رسه شرکت کنم. باز کنین نامرد ا. لااقل بگین فرهنگ د ر طول حرکت می کنه یا د ر عرض؟ و آنگاه رویش را به سمت یکی از حاضران د ر صحنه کرد و با همان لهجه شیرین اصفهانی گفت: اینا چرا اینجوری می کونن د اد ا؟ سازمان غذا و د ارو انتخابات ند اره؟
بنا به گزارش آکاایران : واقعا جامعه بعد از کناره گیری محسن رضایی از عرصه انتخابات، از خالی ماند ن جای ایشان احساس نگرانی می کرد که مهند س به د اد مان رسید . به امید فتح سنگر به سنگر تمامی عرصه ها به د ستان این بزرگمرد تورم زد ای عرصه سیاست.

منبع :

طنز؛ پارازیت و مرد در صحنه «غرضی»

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات