آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
یک)
گاهی اوقات آد م د ر روزنامه ها یا سایت های خبری تیترهایی می بیند که از آن هر مفهومی ممکن است برد اشت کند غیر از آن چیزی که د ر متن خبر وجود د ارد . مثلا من وقتی د یروز با این تیتر مواجه شد م که «11 میلیون جوان غیرفعال شد ند » اول فکر کرد م لایسنس این عد ه از جوانان منقضی شد ه و این ها هم اتوماتیک د ی اکتیو شد ه اند . بعد فکر کرد م شاید خود شان خسته شد ند و د ی اکتیو کرد ند . بعد فکرهای د یگری به سراغم آمد . یعنی چی که غیرفعال شد ند ؟ بلا به د ور. ند ای د رونم طبق معمول وارد قضیه شد و گفت: آخه مگه بیماری این همه فکر می کنی؟ خود گزارش رو بخون می فهمی د یگه. گزارش را خواند م و فهمید م منظور این بود ه که 11 میلیون نفر از افراد 20 تا 34 ساله کار ند ارند . نه د ر گروه شاغلان قرار می گیرند و نه د ر گروه بیکار یا جویند ه کار. حالا سوال اینجاست که اینها کی هستند و کجا پید ا می شوند ؟ شما یک سر به اینستاگرام بازیگرها و سلبریتی ها بزنید ، یک عد ه د ارند با فحش، به هم و به صاحب صفحه تیراند ازی می کنند . فیس بوک را باز کنید ، می بینید یکی ایستاد ه سمت راست و آن یکی ایستاد ه سمت چپ و د ر باب علوم انسانی جد ل می کنند ولی معلوم نیست اقوام و بستگان مونث شان د ر بحث پد ید ارشناسی روح هگل د قیقا چه نقشی ایفا می کنند . یک سری هم د ر گروه های تلگرامی د ارند مشکلات مملکت و جهان را حل می کنند و آن طرف تر عد ه ای کوروش را بید ار می کنند و مزاحم اوقاتش می شوند . خب آیا واقعا اینها را جمع بزنید 11 میلیون نفر نمی شوند ؟
د و)
بنا به گزارش آکاایران : روزنامه القد س العربی نوشته د ر زمان احمد ی نژاد شاد ی و طنز از جامعه ایران محو شد .
البته روزنامه های عربی به قیافه ما نگاه می کرد ند . قیافه ما هم یه جوری بود که نمی د انستیم بخند یم یا بشینیم. برای همین این شائبه پیش می آمد که شاد ی و طنز از جامعه ما رخت بسته است.
سه)
د یروز خبر آمد که فرد ا مد ارس تهران تعطیل هستند . همین خبر کافی بود تا ملت کوشا و غیور همین را د ست بگیرند و با ذکر «راست میگن؟ تعطیله؟ تعطیله؟» تعد اد ی از اد ارات، د انشگاه ها، شرکت ها، سازمان ها و یکی د و تا از وزارتخانه ها را تعطیل کنند . د ر روزهای عاد ی همه استاد هستند ، هوا که آلود ه می شود همه د انش آموز می شوند .
چهار)
روزنامه آسمان هم رفع توقیف شد . نمی د انیم چرا همیشه روزنامه ها وقتی رفع توقیف می شوند که همه مطمئن اند هیچکس حاضر نیست د وباره آنها را منتشر کند . اتفاقی است آقا. شایعه د رست نکنید .
پنج)
جیک جیلنهال بازیگر آمریکایی د ر جشنواره بین المللی فیلم د وبی گفت: عاشق فیلم جد ایی اصغر فرهاد ی هستم.
اگر د ر روزهای آیند ه جمله های زیر را از جیک جیلنهال د ر گروه های تلگرامی خواند ید تعجب نکنید :
- جملات قصار پروفسور سمیعی مسیر زند گی ام را تغییر د اد .
- وقتی استاد محمد رضا شجریان د ر راست پنجگاه می خواند نمی توانم خود م را کنترل کنم.
- اگر هالیوود بازیگران ایرانی را د ر اختیار د اشت می توانست د نیا را فتح کند .
- آرزویم د یزی خورد ن د ر تهران است.
- هر وقت جواد خیابانی بازی ای را گزارش می کند اشک د ر چشمانم جمع می شود .
به همین ترتیب هموطنان عزیزمان د ر کمتر از چند ساعت ثابت کرد ند از آنجایی که جک جیلنهال یک بار د ر فیلم prince of Persia هم بازی کرد ه یقینا خون پاک آریایی د ر رگ هایش جاری است و رگ و ریشه ایرانی د ارد . از همین تریبون ضمن عرض خسته نباشید به آقای جیلنهال به ایشان هشد ار می د هیم: براد ر من الان د یگر وضعیت تو با بقیه بازیگران و هنرمند ان متفاوت است. مواظب اینستاگرامت باش! یک گام خطا می تواند صفحه ات را با هجوم هموطنان جد ید ت مواجه کند و د ر آخر مجبور شوی صفحاتت را ببند ی! ضمنا ایرانی نیستی اگر سال بعد د ر سریال های تلویزیون بازی نکنی. عواقبش هم پای خود ت.

منبع :

طنز؛ خون ایرانی د ر آزمایش بازیگر هالیوود

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات