آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور د ر حاشیه کنفرانس بین المللی بی طرفی (وات؟) د ر ترکمنستان با رجب اینا د ید ار کرد ه. (من با توجه به این همه طنزی که برای ارد وغان نوشتم الان د یگه خد ایی این حق رو د ارم که به اسم کوچیک صد اش کنم.) رجب فاز گلایه برد اشته و گفته رسانه های شما علیه خانواد ه من مطلب منتشر کرد ن و شما هیچ کنترلی نکرد ید . جهانگیری هم گفته رسانه ها د ر ایران د ر کنترل د ولت نیستند و حتی علیه د ولت هم مطلب می نویسند . روایت های مختلفی از اد امه این گفت وگو به د ست ما رسید ه که برای تنویر افکار عمومی منتشر می کنیم:
روایت اول
بنا به گزارش آکاایران : ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: رسانه ها د ر ایران د ر کنترل د ولت نیستند .
ارد وغان: هر کی د روغ بگه الهی قورباغه شه.
روایت د وم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: رسانه ها د ر کنترل د ولت نیستند .
ارد وغان: پس د ر کنترل کجا هستند ؟
جهانگیری: خیلی سوال می پرسی ها. مثل این که به اسمت علاقه ند اری!
ارد وغان: چه ربطی به اسمم د اره؟
جهانگیری: د لت می خواد همه به جای رجب طیب ارد وغان بهت بگن رئیس د ولت د وازد هم؟!
ارد وغان: نه
جهانگیری: پس د یگه سوال نپرس.
ارد وغان: باشه
روایت سوم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: رسانه ها د ر کنترل د ولت نیستند .
ارد وغان: شما هم کنترل تون خرابه؟
جهانگیری: بعضی کانال ها رو نمی زنه.
ارد وغان: باتری شو عوض کرد ین؟
جهانگیری: آره. فاید ه نکرد .
ارد وغان: چند بار بزنین تو سرش د رست میشه.
جهانگیری: حرفت متینه رجب جان ولی مشکل اینجاست که اونجا کنترل ها می زنن تو سر ما که د رست شیم! ما یه رسانه د اریم که همه مون رو کنترل می کنه. چی می گی تو؟
روایت چهارم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: نگو اینجوری رجب. گناه د ارن به خد ا.
ارد وغان: چطور؟
جهانگیری: بالاخره اونا هم باید یه جوری احساس مفید بود ن کنن. د یگه همین چهار تا حرف هم به کشورهای د یگه به خاطر نقض حقوق بشر و تحد ید آزاد ی بیان نزنن که د ق می کنن.
روایت پنجم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: رسانه ها د ر کنترل د ولت نیستند و حتی علیه د ولت مطلب می نویسند .
ارد وغان: خوب کاری می کنن. باید بد تر کنن.
جهانگیری: عقد ه ای رو نگاه کنا.
روایت ششم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: بسه ارد وغان، روایت شیشمه. کوتاه بیا د یگه!
ارد وغان: یکی د یگه بگم، فقط یکی!
جهانگیری: بگو.
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: تو روایت بعد ی جوابتو مید م!
روایت هفتم
ارد وغان: رسانه هایتان را ...
جهانگیری تا می آید جواب بد هد ارد وغان سریع می گوید : ctrl + alt + z و معاون اول رئیس جمهور را غافلگیر می کند . طوری که آد م یاد سنگ کاغذ قیچی می افتد .
روایت هشتم
ارد وغان: رسانه هایتان را کنترل کنید .
جهانگیری: خود ت خسته نشد ی؟
ارد وغان: ناموسا کنترل کنین د یگه.
جهانگیری: به خاطر تو رسانه هامون رو کنترل نمی کنیم. تو برو خونواد ه ات رو کنترل کن.
روایت نهم
ارد وغان: رسانه هایتان ... / جهانگیری: آقا من اصلا رفتم. / ارد وغان: نه وایسا. می خواستم بگم رسانه هایتان چرا این برگ ریزان رو پس و پیش پخش می کنن؟ / جهانگیری: من چک کرد م، اصلا این طوری نیست.  / ارد وغان: من فکر می کنم هست. / جهانگیری: الان تو ترکیه علیرضا خان لمس شد ه یا نه؟ /  ارد وغان: نه هنوز!  /  جهانگیری: جد ی؟  /  ارد وغان: د ید ی رسانه هاتون حقایق رو منعکس نمی کنن؟ د ید ی من د رست می گفتم؟ / جهانگیری: آخه اون که رسانه ما نیست. اصلا به خاطر همین انعکاس ناد رست حقایق ماهواره رو ممنوع کرد یم!  /   ارد وغان: من د یگه حرفی ند ارم :|

منبع :

طنز؛ روایاتی از د ید ار جهانگیری و ارد وغان

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات