آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
گفت: بیانیه اسد ی علیه کارلوس کی روش + متن. کمی گذشت، گفت: اوه اوه ... بیانیه کارلوس کی روش علیه اسد ی. خواستم چیزی بگویم که زود تر از من گفت: حالا مصاحبه کفاشیان علیه کی روش و اسد ی. د ر حالی که با سر د اشت توی مانیتور می رفت، گفت: تحسین بازیکنان پرسپولیس از رحمتی، خواستم بگویم چه کار جالبی کرد ند و خوب است آد م همیشه انصاف د اشته باشد که گفت: ناراحتی سوشا مکانی از بازیکنان پرسپولیس. د یگر چیزی نگفتم! گفت: مصاحبه نظری جویباری علیه سوشا مکانی. گفتم: چرا؟ گفت: سر رحمتی! اد امه د اد : سوشا: جویباری بلد نیست فارسی حرف بزند . گفتم: چرا!؟ گفت: سرِ رحمتی! گفتم: سر رحمتی طوری شد ه؟ گفت: کنایه رحمتی د ر اینستاگرامش+ عکس ... گفتم: چی گفته؟ گفت: «صد اقت هد یه بسیار ارزشمند ی است، آن را از انسان های کم ارزش انتظار ند اشته باشید ». گفتم: کوروش کبیر؟ گفت: نه. مهد ی رحتمی. گفتم: از فوتبال چه خبر؟ گفت: د و ساعته د ارم اخبار علمی، فرهنگی بهت میگم؟ گفتم: اینا که علمی، تخیلی بود . منظورم خود فوتباله. کمی فکر کرد و گفت: هیچی. سلامتی!
بنا به گزارش آکاایران : الان وضعیت طوری است که بازیکن ها، مد یران و کاد ر فنی فوتبال ایران کلا شغل اصلی شان را پاسخگویی و زد ن توی د هن همد یگر قرار د اد ه اند ، وسطش چند د قیقه هم فوتبال بازی می کنند که سوژه کل کل جور شود . همه هم اصرار د ارند که قصد پاسخگویی به آقای فلانی را ند ارند ولی یک جوری پاسخ می د هند که تا یک ماه هیچکس نمی تواند قضیه را جمع کند . احتمال می د هیم د ر آیند ه فد راسیون بساط فوتبال را جمع کند و هفته ای یک بار بازیکنان تیم ها جمع شوند د ور هم. همین طور که روی چمن ها نشسته اند سبزی ها و علف ها را پاک کنند و هی به هم پاسخ بد هند و کله پاچه تیم های غایب را بار بگذارند . بعد سبزی های پاک شد ه را با نظارت کمیته انضباطی، یک نمایند ه از وزارت بهد اشت و ناظر د اوری خوب شسته و به د سته های مختلف از جمله خورشتی، کوکویی، پلویی و آش تقسیم کرد ه و د ر رختکن ورزشگاه با هد ایت سامان گلریز روی گاز پیک نیکی سرخ کنند . تماشاگران هم با شعارهای «سبزی خشک، فریزری / ما قهرمانیم این سری»، «کوکویی، پلویی ... آروم پاک کن جلویی» و همچنین «لای تربچه ها هفت تا هویجه» بازیکنان را تشویق می کنند . د ر نهایت به تیم قهرمان و هرکس که بهتر پاک کند یک د ستگاه سبزی خرد کن برقی اهد ا می شود تا تیم د ر اد امه فصل کار راحت تری برای پاک کرد ن و خرد کرد ن سبزی ها د اشته باشد .
به این ترتیب هم مشکلات مالی تیم ها حل می شود ، هم بازیکن ها، مد یران و کاد ر فنی تیم ها د ر کاری که بیشتر د ر آن استعد اد د ارند مشغول می شوند و از همه مهم تر این که می توانیم هر چهار سال یک بار د ر جام جهانی فوتبال نشسته جهان بد ون د اشتن رقیبی قابل توجه قهرمان جهان شویم. د یگر هم مجبور نیستیم برای د و زار حاشیه، عین چی بد ویم و عرق بریزیم. باور کنید این طوری همه راضی ترند . پیش به سوی فوتبال و سبزی های پاک!

منبع :

طنز؛ تغییرات ساختاری د ر فوتبال ایرانی

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات