آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
د یروز از «سی ان ان» خبری را نقل کرد یم که بنا بر آن مرد ی ناشناس از میله های حفاظ کاخ سفید بالا رفته و می خواسته وارد کاخ سفید شود که ماموران بازد اشتش کرد ند و نوشتیم اگر این مرد وارد د فتر رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور کنونی ایران و همچنین وارد کاخ ارد وغان می شد چه اتفاقی می افتاد ؟ متاسفانه به د لیل د سیسه های غرب اد امه مطلب د ر ستون جا نشد ، برای همین اد امه آن را د ر ستون امروز می آوریم:
کاخ الیزه
بنا به گزارش آکاایران : مرد ناشناس وارد محوطه کاخ الیزه می شود . ماموران حفاظت د ارند برای هم شعر می خوانند و کسی متوجه ورود او نمی شود . د ر ورود ی را باز می کند . یکی از نگهبان ها می گوید : کی هستی تو؟ مرد می گوید : مارین ژوپن! نگهبان می گوید : شما با ژوپن های مارسی نسبت د ارین؟ مرد می گوید : بله. نگهبان با اشتیاق می پرسد : ژولیه ژوپن که تو اد اره مالیات پاریس کار می کنه با شما نسبتی د اره؟ مارین ژوپن می گوید : بله، پسرعمومه. نگهبان از مرد می خواهد سفارش او را نزد ژولیه ژوپن د ر اد اره مالیات برای مشکلی بکند . مارین به او اطمینان می د هد که حتما این کار را خواهد کرد . مارین از نگهبان می پرسد : بازد ید بد نی نمی کنید ؟ نگهبان می گوید : نه آقا. فامیل های آقای لوپن روی سر ما جا د ارن. بفرما، فکر کن کاخ خود ته. مارین ژوپن تشکر می کند و چند قد م جلوتر د کمه ای را روی جلیقه ای که زیر پیراهنش پوشید ه فشار می د هد و منفجر می شود .
یونان
مرد ی ناشناس با هد ف د زد ی و سرقت وارد د فتر نخست وزیر یونان می شود . کشوها را می گرد د چیزی پید ا نمی کند . جیب کت های نخست وزیر را می گرد د و چیزی پید ا نمی کند . کارت بانکی نخست وزیر را می کشد و چیزی گیرش نمی آید . آخر د لش می سوزد و موقع خارج شد ن از د فتر وقتی با نخست وزیر د ست می د هد طوری که عزت وی خد شه د ار نشود با کف د ستش چند اسکناس د ر کف د ست نخست وزیر می گذارد و می گوید : امروز با آژانس برو خونه. د زد این را می گوید و از د فتر خارج شد ه و به آلمان فرار می کند .
کره شمالی
مرد ی از د یوار بلند محل اقامت کیم جونگ اون بالا می آید و طبیعتا پایش به زمین نرسید ه توسط چند تانک مجهز منهد م می شود . بعد معلوم می شود آن مرد وزیر اقتصاد و مشاور
 کیم جونگ اون بود ه و د اشته تمرین سنگ نورد ی می کرد ه. این اتفاق تلخ را به کیم جونگ اون اطلاع می د هند . رهبر جوان کره شمالی بی تفاوت می گوید : مهم نیست. این که آخرش می خواست خیانت کنه و بمیره. زود تر مرد ، خوشبختانه نتونست خیانت کنه!  
افغانستان
مرد ی غیرمسلح با د ستان خالی از د یوار محل استقرار رئیس جمهور افغانستان بالا می رود . هزاران نفر از نیروهای ارتش افغانستان وارد عمل می شوند و سعی می کنند مانع از ورود مرد به محوطه شوند . متاسفانه د ر پایان عملیات ارتش افغانستان با تحمل یک شکست سنگین 10 کشته و صد ها زخمی برجای می گذارد و مرد هم با موفقیت به آن طرف د یوار می رسد .

منبع :

مرد ناشناس

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات