آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
روز گذشته تلویزیون سی ان ان گزارش د اد مرد ی ناشناس پس از پرید ن از روی میله های حفاظ وارد کاخ سفید شد ه و پس از مد ت کوتاهی ماموران امنیتی توانستند او را د ستگیر کنند . «بی قانون» بررسی می کند اگر این مرد به جای کاخ سفید به محوطه استقرار شخصیت های د یگر وارد می شد چه اتفاقاتی می افتاد .
بنا به گزارش آکاایران : محمود احمد ی نژاد : مرد مشکوک پس از ورود به د فتر رئیس جمهور سابق ایران به سمت وی حمله ور می شود ولی احمد ی نژاد د ر قامت قهرمانی ریزنقش اما با تکنیک با یک حرکت سریع او را د ر آغوش می کشد و به این ترتیب ابتکار عمل را از او می گیرد . احمد ی نژاد سر مرد مهاجم را روی شانه اش می گذارد و به رسم مهرورزی چند ضربه به پشتش می زند و می گوید : «بهار نزد یک است. به هرحال شما هم فریب خورد ی و تروریست شد ی. اشکال ند اره. توبه کن د رست میشه.» مرد مشکوک می گوید : «چی میگی آقا؟ توبه چیه؟ ترور کد ومه؟» احمد ی نژاد : پس برای چی به ما حمله کرد ی؟ مرد مشکوک: «من 10 میلیون از این آقایی که کنار شما نشسته طلب د ارم، اومد م اونو بگیرم». احمد ی نژاد که انتظار این جواب را ند اشت می گوید : «عزیزم انکار نکن. تو تروریستی، الان گرمی نمی فهمی» مرد می پرسد : اگه اومد م شما رو ترور کنم بمبم کجا بود ؟ اسلحه ام کجا بود ؟ احمد ی نژاد مثل همیشه با پاسخی هوشمند انه طرف مقابلش را کیش و مات می کند و با لبخند ی پیروزمند انه می گوید : ترور شخصیت اسلحه و بمب نمی خوااااهد ! با کمی گفت وگوی بیشتر مرد طلبکار قانع می شود که از طرف قد رت های جهانی برای ترور شخصیت های عد الت گستر آمد ه و غائله با چند تا تیتر د ر خبرگزاری ها با عنوان
«بار د یگر سوءقصد به چهره های مرد می»، «ترور احمد ی نژاد با هوشمند ی مرد م خنثی شد » و «اوج مهرورزی/ کمک مالی 10 میلیونی احمد ی نژاد به مهاجم خود » خاتمه می یابد .
حسن روحانی: مرد ی ناشناس وارد نهاد ریاست جمهوری می شود و با فریاد می خواهد رئیس جمهور به وعد ه هایی که قبل از انتخابات د اد ه عمل کند . عد ه ای با مرد معترض صحبت می کنند و می گویند وضع معیشتی مرد م بنا بر آمار هیچ مشکلی ند اره، ماشینم که بهتون د اد یم و بنا بر آمار خیلی هم استقبال شد ه بازار مسکن هم بنا بر آمار رونق گرفته، د ر مورد یارانه هم باید بد ونید که بنا بر آمار هیچ جای د نیا به این شکل د اد ه نمیشه بقیه چیزها هم بنا بر آماری که به د ست ما رسید ه د ست د ولت نیست. مرد جان به لب رسید ه اینها را که می شنود از کرد ه خود پشیمان می شود و ناگهان حس می کند وضع زند گی اش بنا بر آمار خیلی بهتر شد ه، برای همین می رود د ر گوشه ای خود ش را منفجر می کند ، مسلما باید از د نیا برود ولی خوشبختانه بنا بر آمار د ولت زند ه می ماند .
د ر نزد یکی «آک سارای»، کاخ ریاست جمهوری ترکیه
مرد مشکوک تا پایش را می گذارد این ور میله های حفاظ کاخ نیروهای امنیتی ریاست جمهوری با آر پی جی به سمت او شلیک می کنند و شخص مهاجم به پالپ آد میزاد تبد یل می شود . ارد وغان هراسان از کاخ خارج می شود و می گوید : چه غلطی می کنین؟ ماموران می گویند : پاشو گذاشت این ور مرز، زد یم. ارد وغان می گوید : یه بار زد ین خوشتون اومد ه ها! اگه طرف روس باشه چی؟ ماموران: میگیم هشد ار د اد ه بود یم. ارد وغان: واقعا هشد ار د اد ه بود ین؟ ماموران: نه!
پزشکی قانونی جسد مرد پرید ه به کاخ آک سارای را بررسی می کند و معلوم می شود مرد سفیر روسیه د ر ترکیه بود ه و چون چند بار زنگ زد ه و خد مه د ر را باز نکرد ه اند مجبور شد ه از بالای د ر بپرد توی محوطه. ارد وغان بعد از اطلاع از این موضوع با نگاهی سرد به د وربین می گوید : چایید یم! گازم قطعه!

منبع :

طنز؛ حضور مرد ان مشکوک د ر تهران و آنکارا

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات