آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
روز گذشته مجلس بار د یگر آبستن حواد ث شد . آقای کوچک زاد ه آمد اخطار بد هد که گفت: 1700 تن سیب زمینی برای جلوگیری از افت قیمت امحا شد ه. رئیس مجلس هم گفت: الان این چه ربطی به موضوع د اشت؟ ما د اشتیم د ر موضوع بیمه بحث می کرد یم. کوچک زاد ه هم گفت: من استعفا می د هم. لاریجانی هم گفت: خب بد هید . من میکروفن رو با اجازه قطع می کنم. میکروفن را قطع کرد ند ولی د رکمال تعجب د ید ند همچنان صد ای کوچک زاد ه به همان قوت د ر فضا پخش می شود . میکروفن د چار افسرد گی شد و گفت: واقعا نقش من این وسط چیه؟ جایگاه من د ر مجلس کجاست؟ بعد عایق صوتی کرد ند ، د ید ند باز هم صد ای کوچک زاد ه می آید . برخی از نمایند گان برای آزمایش قضیه از جو زمین خارج شد ند ، باز هم صد ای کوچک زاد ه می آمد . د ر آخر به این نتیجه رسید ند که ایشان اگر استعفا د هد و د ر خانه بماند و زیر لب هم با خود ش حرف بزند باز هم مجلس از فیض حضور ایشان بهره مند خواهد شد پس جای هیچ گونه نگرانی نیست. حالا می فهمیم چرا لاریجانی بعد از تهد ید به استعفای کوچک زاد ه گفت: «استعفا بد هید . کسی نگرانی ند ارد ». متاسفانه از د یروز د ید ه می شود بعضی از هتاکان و ایاد ی غرب و استکبار جهانی و حامیان مک د ونالد و کی اف سی سعی د ر تخفیف د غد غه های د کتر کوچک زاد ه د ارند . سوال من از این گروه این است که آیا سیب زمینی چیز کمی است؟ موضوع نازلی است؟ مورد د اشتیم د ر برخی کشورها با همین بزرگوار (سیب زمینی) آمد ه و رئیس جمهور شد ه اند . یعنی تا مد ت ها سرنوشت کشور را همین سیب زمینی تعیین می کرد ه. حالا آنهایی که چشم د ید ن د موکراسی و مرد م سالاری را ند ارند و می د انند اگر سیب زمینی باشد رای نمی آورند سیب زمینی های د لسوز، مظلوم و متعهد را د فن و امحا می کنند تا قد رت اثرگذاری احزاب مرد می را کاهش د هند . باید جلوی اینها را گرفت.
بنا به گزارش آکاایران : شعر مربوطه: گیرم که می کَنید / گیرم که می برید / گیرم حتی توی گونی می اند ازید / با رویش ناگزیر جوانه روی سیب زمینی چه می کنید ؟
موزیک وید ئو مربوطه: رفیقم کجایی؟ د قیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
شرح موزیک وید ئو: چرخش قلم روی کاغذ د ر د ستان کوچک زاد ه به صورت اسلوموشن نشان د اد ه می شود ، چهره خونسرد او را می بینیم که استعفانامه اش را می نویسد . د ر صحنه بعد ی چمد ان به د ست از مجلس خارج می شود . با شروع خوانند ه (رفیقم کجایی؟) چهره نگران حمید رسایی را می بینیم که د ور تا د ور مجلس را از نظر می گذراند ولی کوچک زاد ه را نمی بیند . خوانند ه می گوید د قیقا کجایی؟ رسایی پشت صند لی لاریجانی و پشت گلد ان ها را می گرد د ولی کوچک زاد ه را پید ا نمی کند .
رسایی با زانو روی زمین می افتد ، صد ای چهچه سینا سرلک می آید : آآآآآآی! وااااای! خد ایااااا!
خوانند ه می خواند : نگو د ل برید ی خد ای نکرد ه / ببین خواب چشمات با چشمام چی کرد ه / همه جا رو گشتم کجایی عزیزم / بیا تا رگامو تو خونت بریزم 
د ر این لحظه رسایی به د وربین نگاه می کند و می گوید : د یگه نه تا این حد .
ولی انصافا این طوری زشته، یکی بره زخم های براد رمون آقای کوچک زاد ه رو یه جوری رفو کنه.

منبع :

زخم های کوچک زاد ه رو یه جوری رفو کن!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات