آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خبر اول)
آقای محمد صالح جوکار نمایند ه یزد با اشاره به این که برخی نمایند گان به د لیل کهولت سن و کثرت کارهای نمایند گی از سر خستگی و فرسود گی گاهی د ر جلسات علنی خواب شان می برد و تصاویری از آنها د ر رسانه ها منتشر می شود گفت: انتشار چنین تصاویری مایه وهن مجلس است.
بنا به گزارش آکاایران : ما هنوز نمی د انیم چرا برخی افراد مسئله خواب نمایند گان را اینقد ر بزرگ می کنند . خب نمایند ه هم آد م است، خسته می شود . من قبلا هم به سیاق سرهنگ علیفر عرض کرد ه ام آن د وازد ه نمایند ه عزیزی که به برجام رای ممتنع د اد ه اند خسته اند . خسته از زند گی، خسته از بود ن ها، از آمد ن ها و رفتن ها ...
یک جور خستگی فلسفی د ارند ! ماشاا... همینطور هم د ارند زیاد می شوند . انگار این خستگی هم مُسری است. حالا من نمی د انم د قیقا این خستگی را چطور منتقل می کنند . بعضی ها می گیرند قربانی را ماچ می کنند و طرف خسته می شود ، بعضی هم می گویند یک تماس کوچک از طرف یک خسته برای خسته شد ن کافی است. از همین جا یک خسته نباشید کلی به یکایک این عزیزان می گوییم. حالا خبر می رسد که گویی شد ت تکثیر به حد ی بود ه که د یروز اسماعیل کوثری نمایند ه تهران د ر تذکری گفته: یک سوم نمایند گان د ر رای گیری ها شرکت نکرد ه و رای نمی د هند و اضافه کرد ه که «این د ر شأن مجلس نیست». البته د قیقا اشاره نکرد ه اند که منظورشان کد ام د وره مجلس بود ه که اگر می گفتند ما هم اینقد ر تعجب نمی کرد یم. به هرحال
رای گیری د ر مجلس سرنوشت یک مملکت را مشخص می کند و آد م نباید راجع به چیزی که اطلاع ند ارد نظر بد هد . نقل است که از سقراط هم هر سوالی می کرد ند می گفت: نمی د انم، آخر گفتند : پس تو چه می د انی؟ گفت: می د انم که نمی د انم. امید واریم د ر انتخابات بعد ی این عزیزان سقراط را هم رد کنند و به مقام بایزید بسطامی برسند . بگویند شان کاند ید ا شو! گویند که نخواهم. بگویند شان: پس چه خواهی؟ بگویند : خواهم که نخواهم! این حالت اگر پیش بیاید خیلی مطلوب است. با تشکر!
خبر آخر)
منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی د ر واکنش به د غد غه اهالی علم و فرهنگ نسبت به کاهش سطح کیفی د انشگاه ها، مهاجرت روزافزون نخبگان، افزایش فضای یأس و ناامید ی د ر محیط های آکاد میک، توسعه کمی آموزش عالی، پید ا شد ن د انشگاه د ر زیر زمین و پشت کوه و توی جیب و لای د رخت مسئله بسیار مهمی را مطرح کرد که جا د ارد نخبگان و اساتید و اهالی فن همگی به این موضوع عنایت د اشته باشند و نسبت به آن بی تفاوتی پیشه نکنند . ایشان فرمود ند : اگر نظارت کافی و برخورد مناسب با انتشار تصویر رئیس د ولت اصلاحات صورت نگیرد به این مسئله ورود می کنیم.
ایشان د ر اد امه فرمود ند : د ر نقشه جامع علمی برای ما هم محتوای علمی و هم محتوای فرهنگی آموزش عالی اهمیت د ارد و بخشی از نقشه جامع علمی مربوط به نظارت بر همین موضوعات است.
د ر همین رابطه صبح د یروز رئیس د انشگاه هاروارد ضمن اعلام تاسف از استفاد ه برخی کانون های علمی از تصویر رئیس د ولت اصلاحات گفت: علت پیشرفت علمی ما مبارزه با نصب تصویر رئیس د ولت اصلاحات د ر د انشگاه های کشور است. وی همچنین نصب عکس رئیس د ولت نهم و د هم را برای پیشرفت علمی، فرهنگی و افزایش روحیه د انشجویان مفید د انست و به د انشجویان توصیه کرد از تصویر ایشان د ر سایزهای گوناگون برای افزایش اعتماد به نفس خود بهره بگیرند .

منبع :

طنز؛ تاثیر سقراط روی نمایند گان مجلس

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات