آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
متاسفانه مد تی است مرد م به شایعات بی اعتماد شد ه اند و د یگر آن طور که باید و شاید د ل به شایعه نمی د هند . د ر سال های گذشته این طور نبود .
بنا به گزارش آکاایران :  مثلا شایعه می شد که فلان آد م معروف فوت شد ه! میزان باورپذیری به حد ی بود که تا چهلم آن مرحومِ د ر قید حیات هم پیش می رفتیم و مورد د اشتیم خود آن شخص هم بعضا د ر مراسم حاضر می شد و گریه می کرد ، حالا د ر آخر مراسم اگر فرصت می شد یک تکذیبیه ای هم می د اد و می رفت.
ولی این روزها جایگاه شایعه آنقد ر تنزل پید ا کرد ه که مرد م به سختی هر شایعه ای را باور می کنند . البته خود شایعه سازان هم بی تقصیر نیستند .
 مثلا د ر یک د وره کلید کرد ه بود ند به محمد علی کشاورز، بند ه خد ا عطسه می کرد د ر کسری از ثانیه شایعه می ساختند که متاسفانه مطلع شد یم که این بازیگر خوب کشورمان به د یار باقی شتافته است. بعد که د ید ند این هنرمند گرامی د ر برابر مرگ مقاومت می کند رفتند سراغ بهروز وثوقی.
 یاد ش بخیر واقعا. یک زمانی بهروز وثوقی هم هر د و ماه یک بار به د یار باقی می شتافت. همین سوتی د اد ن ها باعث شد مرد م اعتماد شان را به شایعات د ر مورد بازیگران از د ست بد هند . شایعه سازان بعد از ناکامی د ر عرصه هنر و سرگرمی به واد ی ورزش پا گذاشتند و سعی کرد ند شانس شان را د ر این حوزه امتحان کنند . آنها د ر تازه ترین اقد ام شایعه کرد ند که یکی از قهرمانان پرورش اند ام به قتل رسید ه است که فد راسیون بد نسازی این خبر را تکذیب کرد .  د ر مورد ی مشابه کارلوس کی روش هم به سرطان معد ه مبتلا شد که این شایعه هم توسط فد راسیون فوتبال تکذیب شد . معلوم نیست تا کی قرار است این مقاومت ها د ر برابر شایعات اد امه پید ا کند .
آقای قهرمان پرورش اند ام! آقای کی روش! به خد ا این د نیا به کسی وفا نکرد ه. واقعا چه د ر این د نیای فانی د ید ه ایم که این گونه به آن چسبید یم؟ چرا قبول نمی کنیم که مرگ حق است؟ امروز یا فرد ا همه ما می میریم. این د یگه تکذیب کرد ن ند اره. صد ها نفر د ارند از این شایعات نان می خورند ، یه سری با همین شایعات روزنامه و مجله د ر می آورند . چرا تکذیب می کنید ؟ آقای کی روش، وقتی شما با زبان خوش از تیم ملی جد ا نمی شوی ما چه کار کنیم؟ زمین د رست و حسابی نمی د هیم، نمی روی. لباس استاند ارد نمی د هیم نمی روی. توپ نمی د هیم د و تا توپ لاکی بر می د اری د ولایه می کنی می گویی حله. بازی تد ارکاتی نمی گذاریم خود ت می روی بازی فیکس می کنی. به خد ا همین د ستمزد ت را هم اگر قرارد اد ند اشتیم و بار حقوقی ند اشت نمی د اد یم.
حالا هم که د ری به تخته خورد ه و به حول و قوه الهی بعد از مد ت ها معد ه ات د رد گرفته، ما که می گوییم سرطان گرفته ای، تو باید برگرد ی بگی سرطان ند ارم، با عرق نعنا خوب میشم؟ شوخی د اریم ما با شما؟ الان بهش اهمیت ند ی بعد ا بد تر میشه ها. یک آزمایش حد اقل بد ه! آزمایش هم نمید ی؟ ببین مقصر خود تی، د یگه راهی برامون باقی نگذاشتی. د وستان عزیز د ر خبرگزاری ها و سایت های وابسته به خود مان لطفا برای این تیتر یک گزارش باور پذیر بنویسید : تجد ید فراش کی روش د ر ایران با وجود ابتلا به سرطان معد ه + عکس ... بیایید همگی برای سلامتی این مربی بزرگ د عا کنیم.

منبع :

طنز؛ بیایید شایعات را تکذیب نکنیم

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات