آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خبر اول)
وزیر مسکن اعلام کرد ه که: 18 میلیون ایرانی بد مسکن و حاشیه نشین هستند . بند ه به شخصه عاشق این اعلام آمار توسط مسئولان هستم. اصلا آد م می ماند چه کار کند . واکنش مناسب د ر مقابل این آمارهایی که مسئولان ارائه می د هند چیست؟ خبرنگارانی که جلوی مسئولان می نشینند چه کار می کنند ؟ خوب شد ما خبرنگار نشد یم، شما فرض کنید وزیر مسکن جلوی ما می گفت 18 میلیون ایرانی بد مسکن و حاشیه نشین هستند . ما سرمان را تکان می د اد یم و نچ نچ کنان می گفتیم: چه بد ! حالا چه کاری میشه براشون کرد ؟ وزیر مسکن هم سر تکان می د اد و می گفت: واقعا چه کاری میشه کرد ؟ 18 میلیونن، می فهمی؟ شوخی نیست. می گفتیم: یعنی کاری نمیشه کرد ؟ وزیر مسکن می زد زیر گریه و می گفت: نه د یگه. چه کاری آخه ... بعد ما می رفتیم وزیر را د ر آغوش می گرفتیم و بهش می گفتیم خود ش را ناراحت نکند ، به هرحال د ر همه جای د نیا از این د ست مشکلات وجود د ارد و تقصیر د ولت نیست.
بنا به گزارش آکاایران : خبر د وم)
علی مطهری وزیر ارشاد را به د لیل افزایش استفاد ه از واژه های بیگانه به مجلس فراخواند . از تیتر و ظاهر خبر این طور بر می آید که گویا خود وزیر ارشاد د ر روزهای اخیر زیاد از واژه های بیگانه استفاد ه می کرد ه ولی د ر واقع مطهری گفته: وزارت ارشاد باید از استفاد ه از کلمات بیگانه د ر سرد ر فروشگاه ها، شرکت ها و بسته بند ی ها جلوگیری کند . علی جنتی تا کنون د و کارت زرد از مجلس د ریافت کرد ه. یکی به د لیل ایجاد محد ود یت د ر آزاد ی مطبوعات (!) و یکی د یگر به خاطر تساهل و تسامح وزیر د ر برابر توهین به مقد سات و از سوی د یگر ترویج اباحه گری! د ر آیند ه شاهد د اد ن کارت زرد به وزیر ارشاد به د لیل صد ور مجوز برای کنسرت ها و همین طور ایجاد محد ود یت برای کنسرت ها و همچنین یک کارت زرد برای د فاع از آزاد ی بیان و یک کارت زرد برای سلب آزاد ی بیان خواهیم بود .
نتیجه: د ر د نیا همه چیز نسبی است. مخصوصا وقتی پای منافع آد م د ر میان باشد .
خبر سوم)
ژاپن تا چهار سال آیند ه سفینه بد ون سرنشین به ماه می فرستد . به نظر شما علت این کارها چیست؟ 1) بیکارند .
 2) پول اضافی د ارند . 3) میمون ند ارند . 4) روی ماه د نبال چیز خاصی می گرد ند .
چرا ما سفینه بد ون سرنشین به ماه نمی فرستیم؟
1) کارهای مهم تر د اریم. 2) پول اضافی ند اریم. 3) میمون زیاد د اریم. 4) ماه د یگه خز شد ه، امسال قراره بریم عطارد .
اگر ما به ماه به رویم چه اقد اماتی انجام می د هیم؟
1) زمین ها را قطعه بند ی می کنیم و می فروشیم به ژاپنی ها و اروپایی ها و آمریکایی ها، با پولش می ریم شمال ویلاسازی می کنیم.
2) روی ماه آب پید ا می کنیم و سریع هند وانه می کاریم. هند وانه روی ماه خیلی می چسبد لامصب.
3) اقد ام به تخریب این کره کذاب می کنیم چون یک عمر به د روغ سر ما منت گذاشت که من شب هایتان را روشن می کنم د ر حالی که ما رفتیم و د ید یم هیچ نوری ند اشت.
4) می بینیم نفت ند اره و با روحیات ما سازگار نیست. خود مون میاییم بیرون و می د هیم د ست کسانی که زند گی د ر آنجا با روحیات شان سازگار باشد .

منبع :

طنز؛ کاشت هند وانه د ر کره ماه

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات