آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
یک)
- عزیزم!؟ عشقم!؟ قشنگم!؟ د لکم!؟ د لبرکم!؟ بانمکم؟
بنا به گزارش آکاایران : + هااااا؟ چیه بابا؟
- پاشو هانی، صبح شد ه.
+ ولمون کن بذار بخوابیم.
- پس من میرم چاد ر بعد ی رو بید ار کنم.
+ وایسااااا ... اونجا نریا!!
- چرا؟
+ خجالت بکش مرد . اون تو خانواد ه خوابید ه!
- چی میگی گلم!؟
+ گفتم بیاااا اینورررر!
- باشه! باشه! قضیه چیه؟
+ د یروز د و تا جوون همینجا با هم ازد واج کرد ن.
- مبارک باشه ولی بالا غیرتا د یگه وارد مراحل بعد ی نشن.
+ ببین اومد ی نسازی ها!
- براد ر من چهار روزه اینجایین. چاد ر زد ین جلوی مجلس. آخه این چه کاریه؟ مجوز هم که ند ارین. البته ببخشید یه کم تن صد ای من بالا رفت ولی من به خاطر خود تون میگم، خانواد ه تون نگرانتون میشن، خد ای نکرد ه کارِتون رو از د ست مید ین.
+ براد ر من تو هم که د اری حرف های اوباما رو تکرار می کنی!
- چه حرفی؟
+ همین که گفته بود مرگ بر آمریکا د ر ایران شغل ایجاد نمی کند .
- خیر.ما به هیچ وجه چنین اعتقاد ی ند اریم.
+ پس برو بذار به کارمون برسیم.
- خیلی ...
+ خیلی چی؟
- خیلی بد ی!
+ بفرمایید خواهش می کنم. بفرمایید مزاحمت ایجاد نکنین.
پی نوشت: فرماند ار تهران تجمع ایجاد شد ه د ر چند روز گذشته مقابل مجلس د ر اعتراض به برجام را غیرقانونی د انست و گفت: د ر صورت اد امه این اجتماع فرماند اری شهر تهران ملزم به اعمال قانون برابر تجمع کنند گان خواهد بود !
د و)
وکیل معاون اول رئیس جمهور گفت که سخنرانی های رسمی جهانگیری د ر باب انتقاد از سوءمد یریت و بی انضباطی های مالی د ر د ولت قبل موضوع شکایت احمد ی نژاد از جهانگیری است. د ر اد امه این خبر جملاتی که احمد ی نژاد به آنها اعتراض د ارد آمد ه است. ما با خواند ن این جملات بیش از پیش به بر حق بود ن رئیس جمهور سابق ایمان آورد یم.
 آقای جهانگیری! واقعا این جملات چی بود که شما گفتید ؟ گفتید مصرف 118 میلیارد د لار د رآمد نفتی د ر سال نامشخص بود ه. خب این کذبه د یگه. چرا نامشخص بود ه؟ 6 تن الاغ واقعا نامشخصه؟ اون د کل به اون گند گی نامشخصه؟ اینا رو د یگه همه می د ونن، شما که معاون اول هستید چرا نمی بینید ؟ پس همه چیز مشخصه. جمله د یگری که آقای احمد ی نژاد به آن معترض است این است که آقای جهانگیری گفته د ولت قبل 700 میلیارد د لار صرف اشتغال چینی ها کرد .
آقای جهانگیری! نوع د وستی و انسان د وستی کجا رفته؟ جوانان چینی شغل ند ارند ، ما نه بعنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان وظیفه مون چیه؟ این چه فرمایشیه که شما می کنید ؟ آیا به د لیل نوع د وستی و مد یریت جهان باید از د ولت قبل شکایت بشه؟ انصافه؟ اما جمله د یگر این است: نامشخص بود ن سرنوشت بیش از 100 میلیارد د لار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها د ر د ولت گذشته.
آقا شما خود ت میگی سرنوشت. سرنوشت همه ما هم د ست خد است. ما چه کاره ایم؟ آقای احمد ی نژاد چه کاره است د ر برابر تقد یر الهی؟ کی می خواهیم بفهمیم ما همه وسیله ایم؟ و اما جمله آخری که از اتهامات بی پایه و اساس آقای جهانگیری انتخاب کرد یم این است: کشور د ر زمان شروع کار د ولت ته د ره بود اما ما کشور را د ه پله بالا آورد یم! آقای اسحاق! من به شما علاقه مند م. از این رو د یگه همه می د ونن که وقتی شما د ولت رو گرفتید کشور ته د ره نبود ، روی تپه بود ! تپه های حاصل د سترنج د ولت قبل. جان من بی انصافی نکنید .
 خواهش می کنم این حرف ها رو نزنید . د ر د اد گاه به اشتباهات خود اعتراف کنید و به آغوش آقای احمد ی نژاد (که همان آغوش مرد م است) برگرد ید ، اولش یه کم سخته ولی بعد ا عاد ت می کنید . د یگه سفارش نکنم.

منبع :

آقای جهانگیری! به آغوش احمد ی نژاد برگرد

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات