آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
خبر اول)
آقای د کتر حسین ابراهیمی، د بیر شورای تخصصی مد یریت واحد های د انشگاه آزاد اسلامی مناطق آزاد ... (با هم یک نفس می گیریم و به اد امه مطلب می پرد ازیم.) خبر از جذب د انشجوی خارجی د ر د انشگاه های آزاد مناطق آزاد د اد ه است.
بنا به گزارش آکاایران : من واقعا برای خود مان متاسفم. برای د انشجویان د انشگاه آزاد متاسفم. برای د انشجویان د انشگاه های د ولتی هم متاسفم. من برای این تعد اد شرکت کنند ه کنکور متاسفم که آنقد ر کم شد ه اند که د انشگاه آزاد مجبور است د ستش را پیش غریبه د راز کند . با این وضعیت پیش آمد ه فرد ا چه کسی مسئول است؟ د انشجو که خارجی، منطقه که آزاد ، د انشگاه هم که آزاد ... حراست یک لحظه غفلت کند شما پاسخگویی؟ من از شما می پرسم، این د انشگاه مظلوم آزاد تا کی باید هزینه کند و ضرر بد هد ؟ من آن روزی را می بینم که قاره های کره زمین تمام شد ه اند و د انشگاه آزاد مجبور است از کرات د یگر د انشجو بگیرد و این انصاف نیست، چون د روس عمومی ما برای آنها سخت است. تربیت بد نی یک هم د ر فضا امکان پذیر نیست، حالا د و را می شود با منچ هم سر کرد ولی عموما د ر د رس ها د چار مشکل خواهند شد . پس ای د انشگاه آزاد ی! برای افزایش شهریه ثابت و پرد اخت یکجای شهریه غر نزن، کرات د یگر همین امکانات را هم ند ارند .
خبر د وم)
نشست سوریه د ر وین با حضور ایران شروع شد ه است. جان کری د یروز قد م زنان به محل اقامت جواد ظریف رفته است. این آمریکایی ها واقعا آد م های پررویی هستند . با هر کشور د یگری اگر این طوری رفتار می کرد یم تا ابد توی چشمان مان نگاه نمی کرد اما اینها هی می خواهند نزد یک شوند . د یشب هم قرار بود وزرای خارجه عربستان، ترکیه، ایران، آمریکا و روسیه د ر چارچوب یک شام کاری د رباره بحران سوریه صحبت کنند . د لیل حضور آمریکا و روسیه د ر این شام کاری این است که اگر اتفاقی رخ د اد اینها سریع بپرند وسط و جد ا کنند . از بس کشورهای منطقه با هم روابط نزد یکی د ارند این‎ها حسود ی می‎کنند . یک منبع غربی گفته فعلا د ر سوریه یکی، د و هزار نفر آد م زند گی می‎کنند ، اینها هم نابود شوند سریع مشکل را حل می‎کنیم. حالا به قول سرهنگ علیفر باید بنشینیم و جزییات کار را با هم ببینیم که طرف‎های د رگیر با هم چه خواهند کرد ! امید واریم وزرای خارجه به این نتیجه برسند که این جنگ‎ها و د رگیری‎ها همه از برکات د فاع خطی است.
خبر سوم)
ضبط لپ تاپ خبرنگار انگلیسی توسط پلیس انگلیس با استناد به قانون ضد تروریسم سبب بروز نگرانی د ر میان فعالان مد نی و روزنامه نگاران و به صد ا د ر آمد ن زنگ خطر برای کمپین‎های مد افع آزاد ی بیان د ر این کشور شد ه است.
این متن خبر است. واقعا آد م شرمش می آید . حالا یک لپ تاپ ضبط کرد ه اند د یگر، چرا شلوغش می کنید ؟ بیایید شلوغ نکرد ن و بچه خوبی بود ن را از ما یاد بگیرید . لپ تاپ که هیچی، صد ای ما را هم ضبط کرد ه اند به اسم خود شان آلبوم د اد ه اند بیرون ولی باز ما گفتیم احترام شان واجب است. واقعا پلیس های انگلیس و آن طرف ها افسرد گی نمی گیرند ؟ تا یک ذره اقتد ار نشان می د هند همه از هر طرف نگران می شوند ، زنگ خطر به صد ا د ر می آید و کلی می خورد توی ذوق شان. الهی من بمیرم برات ای کاپ مظلوم! بیا اینجا یه کم روی ما اعمال قانون کن عقد ه ای نشی. ما که همه جوره د ر خد مت د وستان هستیم، این هم روش.

منبع :

طنز؛ سرخط اخبار روز!

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات