آکایران :وحید میرزایی در روزنامه قانون نوشت:
د ر ستون طنز آزاد امروز قصد د اریم برخلاف روزهای قبل که یا از سیاست و اقتصاد نوشتیم یا از کمپین خود رو و آب معد نی آلود ه و... یک مطلب زناشویی به سبک برخی مجلات خوش رنگ و لعاب بنویسیم. آموزند ه هم هست.
بنا به گزارش آکاایران :  به هر حال سوژه های سیاسی همیشه د ر د سترس است. خد ارا شکر به لطف وجود پربرکت آقای احمد ی نژاد و برخی د لنگران ها و نیز تورم و اختلاس و... ما بد ون سوژه نمی مانیم.
زنان مریخی، مرد ان اکالیپتوسی
• وقتی مرد ان د ر جواب سوال همسرشان که می پرسد : «امروز عصر بریم خرید ؟» با موبایلشان ور می روند و می گویند : «باشه عزیزم». د قیقا معنایش این است که «نباشه عزیزم!» یعنی«زن!د وروز نیست حقوق د اد ند ، نصفش تموم شد خب.»
• مرد ان د وست د ارند وقتی فوتبال تماشا می کنند همسرشان نه تنها د ر مورد لباس زشت جاری اش د ر عروسی د ختر عمه سوسن اینا و چین و چروک های صورت عمه کتی صحبت نکند بلکه آن چرخ گوشت کوفتی و جاروبرقی زهرماری را هم خاموش کند . د اریم فوتبال می بینیما.
• مرد ان از خورش بامیه و مربای پوست پرتقال متنفرند . از سبزی نیم پز و بعضا نپخته د اخل قورمه سبزی هم متنفرند . آن ها ترجیح می د هند غذای پخته بخورند حتی اگر تمام ویتامین ها، پروتئین ها، آنتی اکسید ان ها و هر چیز مفید ی با پختن از بین برود و سرطان رود ه بزرگ بگیرند . اصلا مرد ان از غذای سالم متنفرند . نخواهند غذای سالم بخورند باید چه کسی را ببینند ؟
• مرد ان وقتی همسرشان برای مد تی به مسافرت رفته یا خانه نیست، روز اول خوشبخت ترینند ، روز د وم خوشبختند ، روز سوم معمولی روبه خوب، روز چهارم معمولیِ متوسط، روز پنجم معمولی روبه بد ، روز ششم افسرد ه و از روز هفتم به بعد رسما د یوانه می شوند . چه کنند خب؟ (اسمایلی ناراحتی)
خبر: شستن ظرف موجب آرامش ذهن می شود (فرارو)
آقا: عزیزم امروز یه کم ذهنم به هم ریخته است. میشه با هم یه کم صحبت کنیم؟
خانم: می خوای حالت بهتر شه عزیزم؟
آقا: اوهوم. موخام.
خانم:پس بیا تو آشپزخونه کنار سینک ظرفشویی.
آقا: سینک؟ عزیزم می گم آرامش ذهن ند ارم. اون وقت میگی بیا پای سینک؟!
خانم: عزیزم د و د قیقه د هنتو ببند به حرفم گوش کن.
آقا: باشه حالا. قاطی نکن. اومد م. چیکار کنم الان؟
خانم: عزیزم چقد ر خنگ و ابله شد ی جد ید ا. یه کم کف بمال به ظروف کثیف و بشورشون.
آقا: من که نمی فهم اما باشه.
خانم: تو هیچوقت هیچی نمی فهمی عزیزم. الحق و الانصاف به خر گفتی زکی عشقم. حالت بهتر نشد ؟
آقا (د ر حالی که چشمانش را بسته): واااااای... چه حس خوبی د ارم. انگار کنار ساحل د راز کشید م و یه نسیم خنک پوست صورتم رو نوازش مید ه و بیژن خاوری د اره «یاد تو د ر د ل من طوفان به پا می کنه، تا ساحل زند گی با من شنا می کنه» رو می خونه. وااای... چقد ر خوبه.
خانم: خب خد اروشکر. پس من می رم یه چرتی بزنم تا تو آرامش ذهن پید ا می کنی. عزیزم فقط چند تا ظرف کثیف هم اون طرفه، اونارم بشور تا کاملا آروم شی.

منبع :

طنز؛ آنچه زنان د ر مورد مرد ان نمی د انند

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات