آکایران :آید ین سیارسریع در روزنامه قانون نوشت:
د ر حالی که همه منتظر بود ند تا جایزه نوبل صلح به جان کری و جواد ظریف نه، به پاپ فرانسیس نه، به آنگلا مرکل هم نه حد اقل به د نیس موکوگ، پزشک زنان اهل کنگو که د ر بین کاند ید اهای د ریافت نوبل 2015 قرار د اشت برسد این جایزه به کمیته چهارجانبه ناظر بر گفت و گوهای ملی تونس رسید . از آنجایی که تصمیمات کمیته صلح نوبل هر سال عجیب و غریب تر می شود بعید نیست سال بعد نوبل صلح به شخصیت های زیر تعلق بگیرد :
بنا به گزارش آکاایران : - محمود احمد ی نژاد به خاطر جهد ی که د ر رفتن به مراسم ختم د ارد و تلاشی که برای تسلای خاطر بازماند گان انجام می د هد .
- مهد ی کوچک زاد ه به د لیل خود د اری از برخورد فیزیکی با عاملان برجام و خائنین به کشور و بسند ه کرد ن به توهین و ابزارهای د موکراتیک.
- حسین شریعتمد اری به خاطر این که فقط روزنامه منتشر می کند و کار د یگری نمی کند .
- د ونالد ترامپ به خاطر توجه ویژه ای که به شاد ی و نشاط مرد م مستضعف آمریکا د ارد .
- ارتش روسیه به خاطر این که به منتقد ان ثابت شود جایزه صلح نوبل جایزه ای سیاسی نیست، می تواند نظامی هم باشد .
- کیم جونگ اون چون این توانایی را د ارد که موشک هایش را شلیک کند ولی چون نمی د اند به کجا شلیک کند هنوز این کار را نکرد ه است.
- اکبر عبد ی به د لیل تلاش برای رفع تبعیض نژاد ی به صورت غیراراد ی.
- الکسیس سانچز که با تکنیک خود جوانان را از سطح خیابان جمع کرد ه و آنها را به صفحه تلویزیون یا حتی مانیتور میخکوب می کند و با تخلیه احساسات آنها د ر قالب شاد ی پس از گل مانع از نزاع ها و خشونت های خیابانی می شود .
- ابوبکر البغد اد ی به د لیل احترامی که به قربانیان د اعش می گذارد . شواهد نشان می د هد د ر سال جاری چاقوهای نیروهای د اعش تیزتر شد ه و قربانیان راحت تر از سال قبل می میرند . اگر قبلا فرد خاطی را از طبقه د هم به پایین پرت می کرد ند و یک راست می مرد امسال از طبقه سوم به پایین پرت می کنند طرف خود ش بعد ا عفونت می کند و هر وقت د لش خواست می میرد .
از آنجایی که عربستان به تازگی به سمت کنترل پنل و مای کامپیوتر حقوق بشر د ر سازمان ملل منصوب شد ه و با این وجود د یگر هیچ اتفاق د یگری د ر جهان بعید به نظر نمی رسد نوبل صلح آیند ه به ملک سلمان می رسد . به هرحال طفل معصوم برای برقراری صلح د ر یمن این همه د ارد زحمت می کشد . انصاف مان کجا رفته؟
- گروه های تروریستی پاکستانی: این گروه ها باوجود میل شد ید شان به انفجار مد تی است تحت الشعاع حواد ث عراق و سوریه قرار گرفته اند و از انفجار مایوس شد ه اند . آنها با ناامید ی می گویند هرچه منفجر می کنیم باز تعد اد کشته ها از کشورهای د یگر کمتر است. این انزوای گروه های تروریستی پاکستانی آنها را د چار بیماری های روانی و افسرد گی حاد کرد ه است. اعتماد به نفس این نیروها از د ست رفته است، طوری که وقتی هفته گذشته یکی از این نیروها به شوخی زیر پای فرماند ه شان یک د ینامیت اند اخت فرماند ه جیغ زد و فرار کرد . جامعه جهانی باید نگران این رسوایی باشد و با اهد ای جایزه صلح نوبل اند کی از آلام این نیروهای مظلوم تروریستی را کاهش د هد .

منبع :

طنز؛ همه کاند ید اهای نوبل صلح 2016

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات