آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

معما و تست هوش

 

تعدادی اسب شطرنج در صفحه ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند.

می خواهیم k اسب شطرنج با شماره های ۱ تا k را طوری در صفحه ی ۵×۵ قرار دهیم تا بتوان اسب ها را به ترتیب شماره هایشان یک بار حرکت داد به طوری که در هیچ زمانی در یک خانه دو اسب قرار نگیرد. یک حرکت اسب به صورت L یعنی حرکت به ۲ خانه عمودی (یا افقی) بعدی و سپس یک خانه در جهت افقی (یا عمودی) است. بیشینه ی مقدار k چند است؟

الف) ۱۲

ب) ۱۳

پ) ۲۰

ت) ۲۲

ث) ۲۴

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ معمای شطرنجی حرکت اسب ها به نوبت!

گزینه (ث) درست است.

اگر اسب ها را مطابق شکل زیر از ۱ تا ۲۴ شماره گذاری کنیم، بیشینه مقدار k برابر ۲۴ به دست خواهد بود.

 

معمای حرکت اسب ها به نوبت

معما با جواب

 


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات