آکاایران: معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

آکاایران: معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

اختصاصیآکا ایران: 

تعداد استادهای یک دانشگاه 96 نفر است که 82 نفر از آنها با زبان انگلیسی آشنا هستند و 71 نفر به زبان فرانسه آشنایی دارند . 63 نفر نیز به زبان های فرانسه و انگلیسی آشنا هستند .

می توانید بگویید چند نفر از استادان به هیچ یک  از زبان های فرانسه وانگلیسی آشنایی ندارند و یا زبانی غیر از فرانسه و انگلیسی آشنا هستند ؟

 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

تعداد استادهایی که فقط انگلیسی بلد هستند 19 نفر است : 19=63-82

تعداد استادهایی که فقط فرانسه بلد هستند 8 نفر است :71-63=8

 

تعداد استادان آشنا به انگلیسی + تعداد استادان آشنا به فرانسه + تعداد استادان آشنا به هردو زبان =90 نفر

90=63+8+19

پس جواب معما که تعداد استادانی است که نه به فرانسه و نه به انگلیسی آشنا هستند 6 نفر است

6=90-96

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات