آکاایران: تست هوش: مکعبی که باز شده است

تست هوش: مکعبی که باز شده است

آکاایران: تست هوش: مکعبی که باز شده است

تست هوش: مکعبی که باز شده است 

یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.
مکعبی داریم که بر روی هر یک از شش وجه آن، یک طرح متفاوت وجود دارد. این مکعب را در حالت باز شده مشاهده می کنیم. حال اگر آن را دوباره تا بزنیم، به کدام مکعب نمی رسیم!

توجه کنید چه وجه هایی نمی توانند مجاور هم قرار گیرند و البته به چیدمان اجزاء هر وجه و جهت خطوط بر روی آنها، توجه ویژه ای داشته باشید.
 

تست هوش: مکعبی که باز شده است

تست هوش تصویری با جواب

پاسخ تست هوش: مکعبی که باز شده است...
مکعب شماره 3


منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات